Lingua   

Gracias a la vida

Violeta Parra
Pagina della canzone con tutte le versioni


SERBO / SERBIAN / SERVIO [2]
ХВАЛА ЖИВОТУHVALA ŽIVOTU
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade,
Дао ми два светла, које кад отворимdao mi dva svetla, koje kad otvorim
јасно разликујем црно од белогjasno razlikujem crno od belog
и горе, високо небо са звездамаi gore, visoko nebo sa zvezdama
и у том мноштву човека ког волим.i u tom mnoštvu čoveka kog volim.
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade,
Дао ми је слух, да у свом његовом простирањуdao mi je sluh, da u svom njegovom prostiranju
заувек запамтим ноћи и дане, цврчке и славује,zauvek zapamtim noći i dane, cvrčke i slavuje,
чекиће, турбине, лајање, шум водеčekiće, turbine, lajanje, šum vode
и тако нежан глас мог вољеног.i tako nežan glas mog voljenog.
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade,
Дао ми је звук и дао говорdao mi je zvuk i dao govor
са речима које мислим и исказујем,sa rečima koje mislim i iskazujem,
мајка, пријатељ, брат и светост што обасјаваmajka, prijatelj, brat i svetos što obasjava
пут душе до оног кога неизмерно волим.put duše do onog koga neizmerno volim.
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade,
Дао ми је пешачим дуго мојим уморним ногама.dao mi je nešačim dugo mojim umornim nogama,
Да са њима ходам градове и мочвареda sa njima hodam gradove i močvare
Плаже и пустиње, планине и равницеplaže i pustinje, planine i ravnice
И твоју кућу, улицу и врт.i tvoju kuću, ulicu i vrt.
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade,
Дао ми је срце што се тако узбудиdao mi je srce što se tako uzbudi
Кад видим плод људских мисли,kad vidim plod ljudskih misli,
када видим Добро, тако далеко од лошегkada vidim Dobro, tako daleko od lošeg
када видим дно, твојих очију светлих.kada vidim dno, tvojih očiju svetlih.
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade,
Дао ми је смех и дао ми је сузе.dao mi je smeh i dao mi je suze.
Тако разликујем срећу од туге,Tako razlikujem sreću od tuge,
две ствари које чине моју песму,dve stvari koje čine moju pesmu,
и вашу песму, која је и мојаi vašu pesmu, koja je i moja
и песму свих, која је моја властита песма.i pesmu svih, koja je moja vlastita pesma.
  
Хвала животу што ми толико даде.Hvala životu što mi toliko dade.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org