Lingua   

Il testamento di Tito

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione polacca di Krzysztof Wrona
IL TESTAMENTO DI TITOTESTAMENT DOBREGO ŁOTRA (TESTAMENT TYTUSA)
  
Non avrai altro Dio, all'infuori di me.Nie będziesz miał cudzych bogów, wbrew memu obliczu
Spesso mi ha fatto pensare:Często dawało mi do myślenia,
genti diverse, venute dall'estMówili cudzoziemcy przybyli ze wschodu,
dicevan che in fondo era uguale.Że różnica ta nie ma znaczenia.
Credevano a un altro diverso da te,Wierzyli w swego boga, innego niż Ty
e non mi hanno fatto del male.Nie czyniąc mi nigdy żadnej krzywdy
Credevano a un altro diverso da teWierzyli w swego boga, innego niż Ty
e non mi hanno fatto del male.Nie czyniąc mi nigdy żadnej krzywdy.
  
Non nominare il nome di Dio,Nie wzywaj imienia, Pana, Boga twego,
non nominarlo invano.Nie wzywaj go nadaremno
Con un coltello piantato nel fiancoZ nożem tkwiącym w boku, wyjąc, plując krwią
gridai la mia pena e il suo nome:W kaźni tej charczałem imię jego,
ma forse era stanco, forse troppo occupatoLecz może był strudzony lub czym innym zajęty
e non ascoltò il mio dolore,I nie wysłuchał mojej męki,
ma forse era stanco, forse troppo lontanoLecz może był zmęczony, może zbyt odległy,
davvero, lo nominai invano.Doprawdy wzywałem go nadaremnie.
  
Onora il padre, onora la madre,Czcij ojca swego i czcij matkę swoją,
e onora anche il loro bastone.Czcij kij, którym cię karzą, bo tak trzeba
Bacia la mano che ruppe il tuo nasoUcałuj rękę, która nos ci złamała,
perché le chiedevi un boccone.Bo błagałeś ich o resztkę chleba.
Quando a mio padre si fermò il cuoreKiedy mojemu ojcu zastygło serce w piersi,
non ho provato dolore,Wcale nie odczuwałem boleści
Quando a mio padre si fermò il cuoreKiedy mojemu ojcu zastygło serce w piersi,
non ho provato dolore.Wcale nie odczuwałem boleści.
  
Ricorda di santificare le feste,Pamiętaj o tym, by dzień pański święcić,
facile per noi ladroniTo łatwe dla nas złodziei
entrare nei templi che rigurgitan salmiChodzenie do świątyń przepełnionych szczątkami
di schiavi e dei loro padroniNiewolników i ich właścicieli,
senza finire legati agli altariSpętania unikając na stopniach ołtarzy,
sgozzati come animali,Jak bydło zarzynane przez lichwiarzy
senza finire legati agli altariSpętania unikając na stopniach ołtarzy,
sgozzati come animali.Jak bydło zarzynane przez lichwiarzy
  
Il quinto dice Non devi rubare,A piąte mówi, kraść nigdy nie będziesz,
e forse io l'ho rispettatoJa może go przestrzegałem
vuotando in silenzio le tasche già gonfieOpróżniając po cichu wypchane kieszenie,
di quelli che avevan rubato.Bo tym którzy nakradli zabierałem,
Ma io, senza legge, rubai in nome mio,Ja dla siebie kradłem i wbrew prawu może,
quegli altri, nel nome di Dio,Gdy oni rabowali w imię boże
ma io, senza legge, rubai in nome mio,Ja dla siebie kradłem i wbrew prawu może,
quegli altri, nel nome di Dio.Gdy oni rabowali w imię boże.
  
Non commettere atti che non siano puri,Nie dopuszczaj się czynów, które nie są czyste,
cioè non disperdere il seme.to znaczy nie trwoń nasienia
Feconda una donna ogni volta che l'ami,Brzemienną czyń kobietę zawsze gdy ją kochasz
così sarai uomo di fede,A będziesz człowiekiem bożego natchnienia.
poi la voglia svanisce ed il figlio rimanePotem chętka znika i dziecko zostaje,
e tanti ne uccide la fame.Głód wiele ich uśmierca, gdy nastanie,
Io, forse, ho confuso il piacere e l'amore,Ja może pomyliłem miłość z pożądaniem,
ma non ho creato dolore.Cierpienia wszak nie pomnażałem.
  
Il settimo dice Non ammazzareSiódme zaś mówi, abyś nie zabijał,
se del cielo vuoi essere degno;Jeśli chcesz godnym być nieba,
guardatela oggi, questa legge di Dio,Popatrzcie dzisiaj na to boże prawo
tre volte inchiodata nel legno.Po trzykroć przybite do drzewa,
Guardate la fine di quel nazareno,Jak kona ten Nazarejczyk - tutaj obok patrzcie
e un ladro non muore di meno,A złodziej nie umiera inaczej
guardate la fine di quel nazareno,Jak kona ten Nazarejczyk - tutaj obok patrzcie
e un ladro non muore di meno.A złodziej nie umiera inaczej.
  
Non dire falsa testimonianzaPrzeciw bliźniemu twemu, fałszu nie wypowiesz
e aiutali a uccidere un uomo.pomoc im dasz w człeka umęczeniu
Lo sanno a memoria il diritto divinoChoć znają na pamięć boskie przykazania
e scordano sempre il perdono.Zapominają wciąż o przebaczeniu,
Ho spergiurato su Dio e sul mio onoreJa krzywoprzysięgałem na mój honor i Boga,
e no, non ne provo dolore,I sumienia mego nie przepełnia trwoga
ho spergiurato su Dio e sul mio onoreJa krzywoprzysięgałem na mój honor i Boga,
e no, non ne provo dolore.I sumienia mego nie przepełnia trwoga
  
Non desiderare la roba degli altri,I nie pożądaj ni domu, ni żony, ni niczego,
non desiderarne la sposa.nic, co jest bliźniego twego
Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochiPowiedzcie to tym, żądajcie tego od tych,
che hanno una donna e qualcosa:Co kobietę mają i coś oprócz tego.
nei letti degli altri, già caldi d'amoreJa w cudzych łóżkach od miłości ciepłych,
non ho provato dolore,Cierpienia nie znalazłem wcale,
l'invidia di ieri non è già finita:Wczorajsza zazdrość jeszcze nie wystygła,
stasera vi invidio la vita.Dziś wieczór jak wy żyć chciałbym dalej.
  
Ma adesso che viene la sera ed il buioLecz teraz, gdy zmierzcha i już mrok nadchodzi
mi toglie il dolore dagli occhiI moich oczu boleść koi,
e scivola il sole al di là delle duneSłońce ześlizguje się hen tam za wydmy,
a violentare altre notti:By gwałtem inne noce zaspokoić.
io nel vedere quest'uomo che muore,Ja człowieka tego ostatnie słysząc tchnienia,
madre, io provo dolore,Matko, ja doznaję cierpienia,
Nella pietà che non cede al rancore,W rozpaczy i litości, co urazy nie zmienia,
madre, ho imparato l'amore.Matko, nauczyłem się uwielbienia.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org