Είμαστε δυο (Μαρία Δουράκη)
(γιώργος)
Είμαστε δυο (instrumental)
Είμαστε δυο Link 2
Είμαστε δυο Link 3
(γιώργος)