Gia Tài Của Mẹ - Trịnh Công Sơn ca
Khánh Ly Gia Tài Của Mẹ

Gia tài của mẹ
(giorgio)