Alosza Awdiejew - Katiusza.wmv
Katiusha - Red Army Choir - CCCP USSR
Varvara - the song "Katyusha"


Катюша
Катюша Link 2