John Lennon & Yoko Ono - Jerry Lewis Telethon
Now or never - Yoko Ono [1971] with lyrics
Yoko Ono - Now Or Never