1) Ωδη Τριτη - Τα Hφαίστεια
2) Ωδη Τεταρτη - Εις Σάμον
3) Ωδη Εκτη - Αί ευχαί
(γιώργος)
1) Ωδη Τριτη - Τα Hφαίστεια
2) Ωδη Τεταρτη - Εις Σάμον
3) Ωδη Εκτη - Αί ευχαί
(γιώργος)
1) Ωδη III - Τα Ηφαίστεια
2) Ωδη IV - Εις Σάμον
3) Ωδη VI - Αί Ευχαί
(γιώργος)