Lingua   

Brukshotellet

Björn Afzelius
Lingua: Svedese


Lista delle versioni e commenti

Guarda il video

Audio link to the song performed by Björn Afzelius Band on their 1979 album Bakom kulisserna (Behind the Scenes):Cerca altri video su Youtube

Ti può interessare anche...

Vi lever ännu
(Björn Afzelius)
Pagella di scolaro in fondo al mare
(Massimo Ferrante)
Som i en spökstad
(Björn Afzelius)


[1979]
Musica e testo / Music and lyrics / Musique et paroles / Musik och text / Sävel ja sanat: Björn Afzelius
Album / Albumi: Bakom kulisserna

...


Björn Afzelius wrote the following notes in his 95 Sånger (95 Songs) book:

"På 70-talet började man slakta bruksorter i Sverige, utan att bry sej om hur det gick för de anställda och deras familjer. Bara den som bott på en sådan ort förstår vidden av tragedin, nar den enda fabriken läggs ner."

"In the 1970s they began to slaughter industrial communities in Sweden, without caring how it was for the employees and their families. Only those who lived in such communities understood the extent of the tragedy, when the last factory was shut down."
Hon står där, på verandan, som så många gånger förr,
och ser hur Solen sänker sej mot vattnet.
Hon öppnar båda dörrarna och släpper in den bris
som svalkar och förebådar natten.
Hotellet ligger öde sen många långa år.
Hon blundar och hon tänker på hur det var i går.
Om natten kommer minnen som hon gärna manar fram.
Då drömmer hon sej bort och börja nynna:

»Dansa, dansa, du som är ung, i afton är du röd.
Bjud upp, mitt barn, ge hals och sjung. I morrn kan du va död.
Herrarna behöver dej nu, i kväll har du ett pris.
I gryningen kan allt va slut. Dom leker med ditt liv.«

Hon tänker på den tiden, innan bruket lades ner,
då arbetarna kom för lördagsdansen.
Då brännvinsglasen gnistrade av hundra tända ljus,
och jäntorna var där från hela trakten.
Hur hon gick där hela kvällen mellan borden och såg till
att gästerna fick mat och dryck och inte ilskna till.
Hon kände dom så väl, när hon sa till så blev det lugnt.
Det va som hon vore deras mamma.

»Dansa, dansa, du som är ung, i afton är du röd.
Bjud upp, mitt barn, ge hals och sjung. I morrn kan du va död.
Herrarna behöver dej nu, i kväll har du ett pris.
I gryningen kan allt va slut. Dom leker med ditt liv.«

Så kom den bittra stunden, förbannelsens minut,
då brukspatronen våldtog hela trakten.
Dom stod där, vid fabriken, när maskinerna bars ut.
Dom stod där hela dan och halva natten.
Så tystna hennes tempel, och ljusen blåstes ut,
och folket drevs ifrån den plats där jobben tagit slut.
Men då och då, när sommarvinden smekar som ikväll,
så står hon där och nynnar på sin visa.

»Dansa, dansa, du som är ung, i afton är du röd.
Bjud upp, mitt barn, ge hals och sjung. I morrn kan du va död.
Herrarna behöver dej nu, i kväll har du ett pris.
I gryningen kan allt va slut. Dom leker med ditt liv.«

inviata da Juha Rämö - 16/11/2020 - 15:57
Lingua: Finlandese

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö

Björn Afzelius kirjoittaa:

»Ruotsin tehdaspaikkakuntia alettiin 70-luvulla panna teuraaksi piittaamatta siitä, mitä tapahtuu työläisille ja heidän perheilleen. Vain se, joka on asunut tällaisella paikkakunnalla, voi ymmärtää, millainen tragedia on, kun ainoa tehdas panee lapun luukulle.«


fredrik-sand-tollare-pappersbruk
RUUKIN HOTELLI

Nainen seisoo kuistilla, kuten niin monta kertaa aikaisemmin
ja katselee, kuinka aurinko laskee kohti vedenpintaa.
Hän avaa molemmat ovet ja päästä sisään tuulenvireen,
joka viilentää ja ennakoi yön saapumista.
Hotelli on ollut tyhjillään monta pitkää vuotta.
Hän sulkee silmänsä ja palaa ajatuksissaan eiliseen.
Öisin tulevat muistot, jotka niin mieluisina kumpuavat esiin.
Sitten hän uneksii olevansa muualla ja alkaa hyräillä:

»Tanssi, tanssi sinä, joka olet nuori. Tänä iltana sinä olet punainen.
Käy tanssiin, lapseni, anna laulusi raikua. Huomenna voit jo olla kuollut.
Herrat tarvitsevat sinua nyt, tänä iltana sinulla on hintasi.
Aamun tullen kaikki voi olla lopussa. Ne leikkivät sinun elämälläsi.«

Hän muistelee aikaa ennen tehtaan sulkemista,
kun työväki tuli lauantaisin tanssimaan;
kun sadan kynttilän liekit heijastuivat ryyppylaseista
ja paikalla oli tyttöjä seutukunnan joka kolkasta;
kuinka hän kulki koko illan pöydästä toiseen ja piti huolen,
että vieraat saivat ruokaa ja juomaa ja pysyivät aisoissa.
Hän tunsi heidät niin hyvin, että hänen sanansa oli laki.
Hän oli heille kuin äiti.

»Tanssi, tanssi sinä, joka olet nuori. Tänä iltana sinä olet punainen.
Käy tanssiin, lapseni, anna laulusi raikua. Huomenna voit jo olla kuollut.
Herrat tarvitsevat sinua nyt, tänä iltana sinulla on hintasi.
Aamun tullen kaikki voi olla lopussa. Ne leikkivät sinun elämälläsi.«

Sitten koitti se katkera hetki, se kirottu päivä,
kun tehtaanpatruuna raiskasi koko seudun.
He seisoivat siellä, tehtaan portilla, kun koneita kannettiin pois.
He seisoivat siellä koko päivän ja puoli yötä.
Niin hiljeni hänen temppelinsä, ja kynttilät sammutettiin,
ja ihmiset revittiin juuriltaan töiden loputtua.
Mutta aina joskus, kun kesätuuli hyväilee niin kuin tänä iltana,
hän seisoo siellä ja hyräilee lauluaan.

»Tanssi, tanssi sinä, joka olet nuori. Tänä iltana sinä olet punainen.
Käy tanssiin, lapseni, anna laulusi raikua. Huomenna voit jo olla kuollut.
Herrat tarvitsevat sinua nyt, tänä iltana sinulla on hintasi.
Aamun tullen kaikki voi olla lopussa. Ne leikkivät sinun elämälläsi.«

inviata da Juha Rämö - 16/11/2020 - 15:59
Lingua: Inglese

English Version / Engelsk översättning / Versione inglese / Version anglaise / Englanninkielinen versio: Ceil Herman
BRUKSHOTELLET

She's standing there on the porch, like so many times before,
and sees how the Sun sinks on the water.
She opens both the doors and lets in the breeze
which cools and anticipates the night.
The hotel is deserted for many long years.
She closes her eyes and thinks about how it was yesterday.
At night the memories come which she willingly urges forth.
Then she dreams herself away and begins to hum:

Dance, dance, you who are young, in the evening you are red.
Invite my children to dance and sing. Tomorrow you can be dead.
The Gods need you now, tonight you have a price.
In the dawn everything can be finished. They play with your life."

She thinks about the time, before the factory was closed down,
when the workers came for the Saturday dances.
Then the whisky glasses glittered of a hundred lit lights,
and the girls were there from the whole neighborhood.
How she went there all night between the tables, and saw to it
that the guests got food and drink and no anger.
She knew them so well, when she told them to be quiet.
It was like she was their mother.

Dance, dance, you who are young, in the evening you are red.
Invite my children to dance and sing. Tomorrow you can be dead.
The Gods need you now, tonight you have a price.
In the dawn everything can be finished. They play with your life."

Then the bitter moment came of the curse,
when the industrialist raped the whole area.
They stood there, by the factory when the machines wore out
They stood there the whole day and half the night.
So quiet her sanctuary, and the lights were blown out,
and the people were driven from the place where the jobs had ended.
But now and then, when the summer wind caresses like tonight,
so she stands there and hums her song.

Dance, dance, you who are young, in the evening you are red.
Invite my children to dance and sing. Tomorrow you can be dead.
The Gods need you now, tonight you have a price.
In the dawn everything can be finished. They play with your life."

16/11/2020 - 16:21
Lingua: Italiano

Traduzione italiana / Italiensk översättning / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 17-11-2020 10:50

Scrisse Björn Afzelius nella seguente nota contenuta nel suo libro “95 Sånger” (95 canzoni):

“Negli anni '70 si cominciarono a massacrare i distretti industriali in Svezia, senza curarsi minimamente delle condizioni degli operai e delle loro famiglie. Soltanto chi abitava in posti del genere capisce l'ampiezza della tragedia, quando l'unica fabbrica esistente veniva chiusa.”
LA LOCANDA IN ZONA INDUSTRIALE [1]

Lei sta là, sulla veranda, come tante volte prima,
e guarda il Sole sprofondare sull'acqua.
Apre tutte e due le porte e fa entrare la brezza
che raffresca e anticipa la notte.
La locanda se ne sta lì deserta, ormai da lunghi anni.
Lei chiude gli occhi e pensa a com'era una volta.
Di notte arrivano i ricordi che a lei piace evocare.
Poi si mette a sognare e comincia a canticchiare:

“Balla, balla, tu che sei giovane, la sera sei tutto rosso.
Invita a ballare, ragazzo mio, bevi e canta. Domani puoi esser morto.
I padroni ora hanno bisogno di te, da stasera hai un prezzo.
All'alba tutto potrà esser finito. Giocano con la tua vita.”

Lei pensa al tempo prima che la fabbrica fosse chiusa,
Quando i lavoratori venivano al sabato per ballare.
Allora, i bicchieri di acquavite brillavano di mille luci accese,
E là c'erano le ragazze di tutto il circondario.
A come per tutta la sera lei girava fra i tavoli stando attenta
A che gli ospiti avessero da mangiare e da bere e non stessero male.
Li conosceva tutti benissimo, quando ci stava attenta era tutto tranquillo.
Era come se fosse la loro mamma.

“Balla, balla, tu che sei giovane, la sera sei tutto rosso.
Invita a ballare, ragazzo mio, bevi e canta. Domani puoi esser morto.
I padroni ora hanno bisogno di te, da stasera hai un prezzo.
All'alba tutto potrà esser finito. Giocano con la tua vita.”

Poi arrivò l'ora amara, il minuto maledetto,
Quando l'industriale stuprò l'intero circondario.
Loro erano là alla fabbrica mentre i macchinari venivan portati fuori.
Rimasero lì tutto il giorno e per metà della notte.
E così tacque il suo tempio, e si spensero le luci,
E la gente fu cacciata via da dove non c'era più lavoro.
Ma ogni tanto, quando il vento d'estate accarezza, come stasera,
Allora lei se ne sta là e canticchia la sua canzone.

“Balla, balla, tu che sei giovane, la sera sei tutto rosso.
Invita a ballare, ragazzo mio, bevi e canta. Domani puoi esser morto.
I padroni ora hanno bisogno di te, da stasera hai un prezzo.
All'alba tutto potrà esser finito. Giocano con la tua vita.”
[1] Almeno da come lo ho inteso, e anche dal testo, dovrebbe trattarsi di una locanda con annesso bar e locale da ballo nelle vicinanze di una qualche industria situata in un sobborgo o comunque fuori città. Gli attuali “brukshotell” sono qualcosa di più simile ad un agriturismo; da come conoscevo la parola collegandola ad eleganti e pittoreschi alberghi di campagna, la avevo sempre collegata a "bruk" nel senso di "coltivazione, campagna" (lantbruk). L'incertezza può derivare dal termine svedese “bruk”, che è molto ambiguo: fondamentalmente significa “uso, utilizzo” (ted. Brauch) ma, a seconda dei casi, può significare “usanza”, “moda”, “tradizione”; “coltura, coltivazione”; “industria”, “fabbrica”, “forgia”, “mulino”; e persino “malta” (il materiale da costruzione). Si noti che Ceil Herman, nella sua versione inglese, ha lasciato il termine in svedese. Juha Rämö, nella sua traduzione finlandese, ha invece utilizzato Ruukin hotelli, laddove quel ruukki è l'evidente resa finlandese dello svedese bruk (per le leggi fonetiche finlandesi, nessuna parola può cominciare con un gruppo di due consonanti; è per questo, ad es., che *Franska "Francia" diviene Ranska.

17/11/2020 - 10:51


@ Riccardo Venturi

Thank you for your linguistic analysis. The word "bruk" was commonly used in Sweden for early industrial plants, especially iron and paper mills. The "bruk" was usually a community that provided work and accommodation for people and sometimes even a hotel / restaurant mainly for business guests.

The Finnish equivalent "ruukki" (not ruuki) is a rendition of Swedish "bruk" as you mentioned.

Another interesting Swedish word from the same time is "patron" (see "brukspatronen" in the 3rd stanza) that refers to the owner or landlord of a "bruk". The Finnish equivalent of that one is "patruuna".

A little remark: Capitalized "Franska" does not exist in Swedish, whereas "franska" is the plural form of the adjective French. In Finnish, both "Ranska" and "ranska" exist, the former referring to the country and the latter to the language.

Juha Rämö - 17/11/2020 - 19:52


@ Juha Rämö

Thank you for your clarification. I understand well why Ceil Herman chose to leave “Brukshotellet” untranslated. Nevertheless, this would result in something too difficult for the average Italian reader; Italy is the only country in the world where Schwarzkopf beauty care products had to be translation-labeled “Testanera” to avoid an economically dangerous tongue-twister, and where Colgate toothpaste is pronounced /kol'ga:te/. Just a remark: *Franska is only an hypothetical primitive form (due to its aspect, I think the word must have passed into Finnish from Russian or some Slavic language), but no such word has ever existed in Finnish and that's why I put an asterisk before the “reconstructed” form. The same holds form a large number of old Germanic loanwords characterized by initial consonant clusters, eg. ranta (cp. English strand, German Strand etc.). etc

Riccardo Venturi in isolamento - 17/11/2020 - 23:22Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org