Lingua   

געטאָ! דיך פֿאַרגעסן װעל איך קײן מאָל ניט

Kasriel Broydo / קסריאל ברױדו
Lingua: Yiddish

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Benvenuti nel ghetto (Cocktail Molotov)
(Stormy Six)
Hekatomba 1941
(Aleksander Kulisiewicz)
Jeden dzień w getcie
(Miriam Goldberg Harel / מרים גאָלדבערג האַרעל)


Geto! Dikh fargesn vel ikh keyn mol nit
[1942]
Testo e musica di Kasriel Broydo
Lyrics and music by Kasriel BroydoKasriel Broydo è stato un personaggio molto noto nel ghetto di Vilnius, una figura centrale nella sua vita culturale. Suoi erano gran parte gli spettacoli teatrali allestiti nel ghetto e sue molte delle canzoni che vi circolavano. Durante la fallita insurrezione e la successiva liquidazione del ghetto, nel settembre del 1943, anche Broydo fu catturato dai nazisti e conobbe diversi campi di concentramento, da ultimo quello di Sztutowo (Stutthof, in tedesco), vicino a Danzica e al Mar Baltico.Quando all’inizio del 1945 i sovietici si fecero vicini, i tedeschi decisero di evacuare i 50.000 prigionieri di Sztutowo e li costrinsero ad una marcia della morte, senza vestiti, senza cibo, in pieno inverno.
Solo la metà riuscì a sopravvivere.
Alcune migliaia, circa 9.000, tra i quali anche Broydo, furono portati sul Baltico, costretti ad immergersi nelle acque gelide e qui mitragliati dalle guardie.
מךר שטײען בײַ די װענט
מיט הערצער מיט פֿאַרקלעמטע,
מיט אַראָפּגעלאָזטע הענט,
װי בײַ אַ װײנענדיקער װערבע.
עס קוקן אױגן שטאַר
און זינקען אײַן טיף אין דער װאַטקײט
און ס'בלײַבט אין זײ דער צאַר
די אײבירײט.

שװער צו זען די װגלט
דורך ענגע מױערן,
די שײַן האָנן פֿאַרשטעלט
די געטאָ־טױערן
פֿאַרמאַכסט די אױגן נאָר,
דאַן זעסטו אַלץ, װי אין אַ חלום,
ס'דערשײַנט װי אױף דער װאָר
די גרױסע װעלט.

געטאָ! דיך פֿאַרגעסן װעל איך קײן מאָל ניט.
אײכאָ - איז דײַנ האַרציקע טרױ'ריק ליד.

כ'זע דאָ דײַנע טרערן,
דײַנע אומעט, רײַן פּײַן,
כ'הער דאָ דײַן געבעט:
װאָס װעט זײַן? װאָס װעט זײַן?
אין דײַנע עגטאָ - געסלעך איז מיי ענג
דאָב האַרץ אַזױ באַטריבט
און האָטש כ'פֿאַרשטײ, ס'טוט װײ
דאָך איז מיר אַזױ ליב.

געטאָ! דיך פֿאַרגעסן װעל איך קײן מאָל ניט.
אײכאָ - איז דײַנ האַרציקע טרױ'ריק ליד.

inviata da Bartleby + CCG/AWS Staff - 31/1/2011 - 14:17
Lingua: Yiddish

La trascrizione del testo in caratteri latini.

Rispetto a quelle che si trovano in rete come testi originali (e sembra che, anche qui, il nostro sia il primo sito che dà il testo in caratteri ebraici), è stata qui rifatta anche la trascrizione per uniformarla alle norme YIVO. [RV]
GETO! DIKH FARGESN VEL IKH KEYN MOL NIT

Mir shteyen bay di vent
Mit hertser mit farklemte,
Mit aropgelozte hent,
Vi bay a veynendiker verbe.
Es kukn oygn shtar
Un zinken ayn tif in der vatkayt
Un s'blaybt in zey der tsar
Di eybikayt.

Shver tsu zen di velt
durkh enge moyern,
Di shayn hobn farshtelt
Di geto-toyern
Farmakhst di oygn nor,
Dan zestu alts, vi in a kholem,
S'dershaynt vi af der vor
Di groyse velt.

Geto! dikh fargesn vel ikh ken mol nit.
Eykho — iz dayn hartsike troy'rik lid.

Kh'ze do dayne trern,
Dayne umet, dayn payn,
Kh'her do dayn gebet:
Vos vet zayn? Vos vet zayn?
In dayne geto geslekh iz mir eng
Dos harts azoy batribt
Un hotsh kh'farshtey, s'tut vey
Dokh iz mir azoy lib.

Geto! Dikh fargesn vel ikh keyn mol nit!
Eykho — iz dayn hartsike troy'rik lid.

inviata da CCG/AWS Staff - 17/5/2013 - 19:14
Lingua: Inglese

GHETTO

We stand by the wall,
with our hearts cramped up,
and our hand listless at our side
like a weeping willow tree.
Eyes stare,
and sink deep in the distance;
it remains in them the scar
of endlessness...

And it's hard to see the world
through narrow walls
the stones have closed
the ghetto doors.
But just close your eyes
and you can see everything as if in a dream,
it appears before you:
the great wide world.

Ghetto! I will never forget you, never.
An echo is your heartful, sad song.

I see, there, your tears
your sorrow your pain,
and I hear your lamentation:
"what will happen, what will be?"
Your narrow ghetto streets cramp me,
and my heart is driven away
but nevertheless, though it hurts,
you are still dear to me...

Ghetto! I will never forget you, never.

inviata da Bartleby - 31/1/2011 - 14:19


Si tratta probabilmente della più famosa canzone di Kasriel Broydo, come si evince anche da Music and the Holocaust. Prima di essere deportato e ucciso in modo atroce durante una "marcia della morte", Kasriel Broydo fu uno dei più importanti animatori musicali e culturali del ghetto di Vilna. La presente pagina dedicata a questa canzone aveva un "doppione" nel sito: era stata inserita, infatti (ma con una diversa introduzione incentrata sul ghetto di Łódź, che non era quello in cui aveva vissuto e operato Kasriel Broydo), a nome del cantante Tova Ben Zvi. La pagina doppia è stata conseguente eliminata, o meglio "riunita" o integrata sotto il nome dell'effettivo autore.

Riccardo Venturi - 17/5/2013 - 17:08Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org