Language   

Language: Gaelic


List of versions


Related Songs

Òran nan Raiders
(Julie Fowlis)
Gwerz Kiev
(Denez Prigent)
Tir an airm
(Runrig)


[1952]
Poesia di Somhairle MacGill-Eain (Sorley MacLean)
An Gairm, Edimburgo 1952
A poem by Somhairle MacGill-Eain (Sorley MacLean)
An Gairm, Edinburgh 1952
Poème de Somhairle MacGill-Eain (Sorley MacLean)
An Gairm, Édimbourg 1952
Somhairle MacGill-Eainin (Sorley MacLeanin) runo
An Gairm, Edinburgh 1952

hallaigcairn


Raasay, in gaelico scozzese Ratharsair, nelle isole Ebridi Interne; un'isola di ventiquattro chilometri quadrati di superficie, con centonovanta residenti il trentasei per cento dei quali, secondo le statistiche, pratica e usa ancora il gaelico. Un tempo, il gaelico era stata la lingua dell'intera popolazione, e anche di Somhairle MacGill-Eain, che però era nato a Osgaig, nella vicinissima e più grande isola di Skye, il 26 ottobre 1911. Somhairle MacGill-Eain fu un grande giocatore di shinty, l'antico hockey scozzese, ed un insegnante scolastico di simpatie comuniste che lottò per tutta la sua per preservare la lingua gaelica. Fu anche, soprattutto, uno dei più grandi poeti in quella lingua; ed essere poeti pur grandi in una lingua che, oramai, non viene quasi più compresa neppure nei luoghi dove era sempre stata parlata, è un problema che confina nella solitudine. Fu così, ad esempio, che questa poesia, scritta nei primi anni '50 del XX secolo e divenuta poi non solo la sua più famosa, ma anche una sorta di “manifesto” o di simbolo, dovette aspettare gli anni '70 per essere conosciuta in una traduzione inglese, e con il nome dell'autore nella sua forma inglese: Sorley MacLean.
‘Tha tìm, am fiadh, an coille Hallaig’

Tha bùird is tàirnean air an uinneig
trom faca mi an Àird Iar
’s tha mo ghaol aig Allt Hallaig
’na craoibh bheithe, ’s bha i riamh

eadar an t-Inbhir ’s Poll a’ Bhainne,
thall ’s a-bhos mu Bhaile Chùirn:
tha i ’na beithe, ’na calltainn,
’na caorann dhìrich sheang ùir.

Ann an Sgreapadal mo chinnidh,
far robh Tarmad ’s Eachann Mòr,
tha ’n nigheanan ’s am mic ’nan coille
a’ gabhail suas ri taobh an lòin.

Uaibreach a-nochd na coilich ghiuthais
a’ gairm air mullach Cnoc an Rà,
dìreach an druim ris a’ ghealaich –
chan iadsan coille mo ghràidh.

Fuirichidh mi ris a’ bheithe
gus an tig i mach an Càrn,
gus am bi am bearradh uile
o Bheinn na Lice fa sgàil.

Mura tig ’s ann theàrnas mi a Hallaig
a dh’ionnsaigh Sàbaid nam marbh,
far a bheil an sluagh a’ tathaich,
gach aon ghinealach a dh’fhalbh.

Tha iad fhathast ann a Hallaig,
Clann Ghill-Eain’s Clann MhicLeòid,
na bh’ ann ri linn Mhic Ghille Chaluim:
chunnacas na mairbh beò.

Na fir ’nan laighe air an lèanaig
aig ceann gach taighe a bh’ ann,
na h-igheanan ’nan coille bheithe,
dìreach an druim, crom an ceann.

Eadar an Leac is na Feàrnaibh
tha ’n rathad mòr fo chòinnich chiùin,
’s na h-igheanan ’nam badan sàmhach
a’ dol a Clachan mar o thus.

Agus a’ tilleadh às a’ Chlachan,
à Suidhisnis ’s à tir nam beò;
a chuile tè òg uallach
gun bhristeadh cridhe an sgeòil.

O Allt na Feàrnaibh gus an fhaoilinn
tha soilleir an dìomhaireachd nam beann
chan eil ach coitheanal nan nighean
a’ cumail na coiseachd gun cheann.

A’ tilleadh a Hallaig anns an fheasgar,
anns a’ chamhanaich bhalbh bheò,
a’ lìonadh nan leathadan casa,
an gàireachdaich ‘nam chluais ’na ceò,

’s am bòidhche ’na sgleò air mo chridhe
mun tig an ciaradh air caoil,
’s nuair theàrnas grian air cùl Dhùn Cana
thig peilear dian à gunna Ghaoil;

’s buailear am fiadh a tha ’na thuaineal
a’ snòtach nan làraichean feòir;
thig reothadh air a shùil sa choille:
chan fhaighear lorg air fhuil rim bheò.

Contributed by Riccardo Venturi - 2020/1/21 - 00:04
Language: English

English version / Versione inglese / Version anglaise / Englanninkielinen versio:
Seamus Heaney [2002]

Seamus Heaney [1939-2013]
Seamus Heaney [1939-2013]
HALLAIG

'Time, the deer, is in Hallaig Wood'

There's a board nailed across the window
I looked through to see the west
And my love is a birch forever
By Hallaig Stream, at her tryst

Between Inver and Milk Hollow,
somewhere around Baile-chuirn,
A flickering birch, a hazel,
A trim, straight sapling rowan.

In Screapadal, where my people
Hail from, the seed and breed
Of Hector Mor and Norman
By the banks of the stream are a wood.

To-night the pine-cocks crowing
On Cnoc an Ra, there above,
And the trees standing tall in moonlight -
They are not the wood I love.

I will wait for the birches to move,
The wood to come up past the cairn
Until it has veiled the mountain
Down from Beinn na Lice in shade.

If it doesn't, I'll go to Hallaig,
To the sabbath of the dead,
Down to where each departed
Generation has gathered.

Hallaig is where they survive,
All the MacLeans and MacLeads
Who were there in the time of Mac Gille Chaluim:
The dead have been seen alive,

The men at their length on the grass
At the gable of every house,
The girls a wood of birch trees
Standing tall, with their heads bowed.

Between The Leac and Fearns
The road is plush with moss
And the girls in a noiseless procession
Going to Clachan as always

And coming back from Clachan
And Suisnish, their land of the living,
Still lightsome and unheartbroken,
Their stories only beginning.

From Fearns Burn to the raised beach
Showing clear in the shrouded hills
There are only girls congregating,
Endlessly walking along

Back through the gloaming to Hallaig
Through the vivid speechless air,
Pouring down the steep slopes,
Their laughter misting my ear

And their beauty a glaze on my heart.
Then as the kyles go dim
And the sun sets behind Dun Cana
Love's loaded gun will take aim.

It will bring down the lightheaded deer
As he sniffs the grass round the wallsteads
And his eye will freeze: while I live,
His blood won't be traced in the woods.

Contributed by Riccardo Venturi - 2020/1/21 - 00:14
Language: Scots

Set owre bye / Scots translation / Traduzione scozzese / Traduction écossaise / Skotlanninkielinen käännös:
John Law
HALLAIG

“The deer, time, liggs in Hallaig shaw.”
 
The windae’s nailt an broddit up
whaur-throu I saw the airt o the Wast
an ma luve is at the burn o Hallaig
in her bunnet o birk, an she wis aye
 
atween Inver an Mulkie Linn
thare or thareaboots roun Baile-Chuirn wey,
cled in a birk, in a hazel,
in a young rowan straucht an sclender.
 
In Screapadal whaur ma ain fowk wis ,
whaur Norman an Big Hector bade,
thair dochters an thair sons is a wid
raxin up alang the burnside.
 
Prood the nicht the pine cocks
craws on the heicht o Cnoc an Ra
straucht thair spaulds in the muinlicht –
no thaim the wids o ma hert.
 
I will byde on the birken shaw
whit time it raxes til the Cairn
whit lenth the haill rig til its scadda
owre Ben na Lice dis lour.
 
Gin it disna, I’m awa doun til Hallaig
til the sabbath o the deid
wi aa the fowk in thrangity
ilk generation that’s awa.
 
Thay’r aa aye in Hallaig
Macleans an MacLeods
aa thaim thare frae MacGille Chaluim’s day:
the deid haes been seen, leivin yit –
 
the menfowk lyin on the gress
ilk gavel-en o ilka hoose that’s been,
the lassies a wid o birk trees,
straucht thair spaulds, blate thair heids.
 
Atween the Leac an Fearns
a braird o moss saftens the hie road
an the lassies in seilent bauns thegither
gangs til Clachan as frae the first.
 
An comin back frae Clachan,
frae Suisnish an the land o the leivin –
ilkane young an licht o fuit
wi nae hertbrek in the story.
 
Burn o Fearns lenth o sea-tint cladach
Sae clair in the raivelment o the hills
the’r nocht but thon congregation o the lassies
aye haudin forrit at thair endless haik,
 
returnin til Hallaig come the eenin
in the dumb leivin gloamin
fuhlin the stey braes
thair lauchter in ma listenin lik a haar
 
thair fairheid watterin ma hert’s een
gin comes the mirk owre the kyles,
gin gangs the sun the back o Dun Cana
a buhlet frae luve’s gun will come threipin
 
an stote thon deer that gangs stoiterin
snowkin at the gressy larachs;
he will faa in the wid, his ee jeelin;
whyle I’m alive, ye winna finnd his bluid.

Contributed by Riccardo Venturi - 2020/1/21 - 00:22
Language: Italian

Versione italiana / Italian version / Version italienne / Italiankielinen versio:
Riccardo Venturi, 20-02-2020

hallaigcairn1
HALLAIG

'Il tempo cervo è nel bosco di Hallaig'

La finestra inchiodata con un'asse,
Ci guardavo attraverso per vedere il mare.
Là è il mio amore, al rio di Hallaig,
betulla eterna; là le vado incontro.

Là in mezzo, tra l'Inbhir e Poll 'a Bhainne,
Da qualche parte intorno a Baile-chuirn,
Betulla tremolante; nocciòlo ancora,
Giovane sorbo che s'erge dritto e snello

A Sgreapadal, là dove la mia gente
Mi chiama salutando, il seme e la genìa
Di Tarmad e di Eachann il Grosso;
Sulle rive del rio ora c'è un bosco.

Stanotte strepitano le pigne
Sul Cnoc an Rà; stanno quegli alberi
Alti lassù, illuminati dalla luna.
Ma quegli alberi, no. Io non li amo.

Attenderò che si muovan le betulle
E che il bosco salga su verso il cairn,
Finché non abbia rivestito il monte
D'ombra velata giù dal Beinn na Lice.

Se così non sarà, andrò a Hallaig
Nel sabato dei Morti là io andrò.
Là, da dove tutti son partiti
E ogni generazione è andata via.

Ma è a Hallaig che vivono ancora
Tutti i MacLean e i MacLeod
Che c'erano ai tempi di MacGille Chaluim:
Vivi son stati visti i morti,

Gli uomini distesi sull'erba
Davanti all'ingresso di casa,
Le ragazze, alte e dritte, a capo chino
Come fossero un bosco di betulle.

Sul cammino tra il Leac e i Feàrna
Cresce muschio che fa morbido il passo;
E le ragazze, come sempre hanno fatto
Vanno a Clachan zitte zitte, in fila.

Ed eccole al ritorno da Clachan
E da Suidhisnis, loro terra dei vivi,
Ancora luminose e senza sconforto,
Le loro vite appena sbocciate.

Dal rio dei Feàrna fino alla spiaggia
Che chiara si staglia tra i colli celati,
Si vedon solo fanciulle là a riunirsi
Come in un'infinita processione

E poi tornano a Hallaig all'imbrunire
Passando per quell'aria fresca e muta,
Ad una ad una per i pendii scoscesi,
Le loro risa mi appannano l'udito.

Belle tanto da avvolgermi il cuore
Mentre s'annottano gli stretti tra le isole;
Tramonta il sole al di là del Dùn Cana,
Prende la mira l'arma caricata a amore.

Abbatterà quel cervo un po' sventato
Che annusa l'erba intorno alle fattorie;
Gli si spengono gli occhi. Finché vivrò,
Nel bosco, suo sangue non si troverà.

2020/1/21 - 00:26Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org