Language   

O bittre Zeit

Eva Lippold
Language: German


List of versions


Related Songs

Kameraden, Laßt Uns Singen
(Paul Rakow)
געזאַנג פֿון אַ יידישן דיכטער אין 1943
(Avrom Sutskever [Abraham Sutzkever] / אברהם סוצקעװער)
Fern verbannt nach Emslands Norden
((?) Kaufmann)


[1936-37]
Parole e musica di Eva Rutkowski (Lippold). Composta in carcere.

O bittre Zeit - Lagerlieder 1933-1945
KZ Musik

Canzone per voce femminile e pianoforte che intitola la raccolta in 3 CD “O bittre Zeit - Lagerlieder 1933-1945”
Presente anche in altre compilazioni, per esempio in “KZ Musik: Encyclopedia of Music Composed in Concentration Camps, CD 1”, con Francesco Lotoro (pianoforte), Angelo De Leonardis (baritono), Anna Maria Stella Pansini (soprano), Rosa Sorice (voce femminile recitante).

Il memoriale delle vittime del nazismo a Berlin-Plötzensee, la prigione dove, tra il 1933 ed il 1945, vennero “giustiziati” circa 3.000 oppositori.
Il memoriale delle vittime del nazismo a Berlin-Plötzensee, la prigione dove, tra il 1933 ed il 1945, vennero “giustiziati” circa 3.000 oppositori.


Eva Rutkowski in Lippold (1909-1994) era di origini proletarie: 12 fratelli, madre lavandaia, padre sconosciuto. Lei divenne stenografa e dattilografa, e comunista. Il marito, tal Rudolf Lippold, lo mollò subito dopo averlo sposato e si legò ad Hermann Danz, un militante attivo nel Soccorso Rosso del Partito. L’organizzazione fu smantellata dai nazisti nel 1934; il suo capo, Rudolf Claus, fu giustiziato l’anno seguente nel carcere berlinese di Plötzensee; Danz e la Lippold furono condannati a diversi anni di carcere. La Lippold uscì di prigione nel 1943 per essere arrestata di nuovo nel 1944… Di fatto trascorse tutto il nazismo e la guerra rinchiusa in una cella, dove scrisse molte poesie e canzoni… Dopo la liberazione Eva Rutkowski è stata responsabile del Comitato delle Vittime del Fascismo (ODF) a Berlino Est. Scrittrice, ha raccontato la sua esperienza di militante antinazista e, soprattutto, ha curato un’imponente dizionario biografico dei caduti della resistenza tedesca, corredato dalle loro immagini, dai loro racconti, poesie e lettere.
Die Bäume steh´n in Blüte.
Draußen ist Tag.
Doch schwer ist mein Gemüte,
bang tönt der Glocke Schlag,
bang tönt der Glocke Schlag.

Wie bin ich so alleine.
O bittre Zeit,
die töricht ich verweine.
Doch groß ist unser Leid,
groß ist der Menschen Leid.

Dicht hinterm Zellenfenster
grünt schon der Wald.
Wir aber sind Gespenster
und werden jung schon alt,
gefangen jung schon alt.

Nur Gitter ohne Ende
sind um uns her.
Ach! Unsre schwachen Hände
zerbrechen sie nicht mehr,
zerbrechen sie nicht mehr.

Und doch! Sie müssen weichen,
wie Deutschlands Nacht.
Sind doch, die hier bleichen,
der Heimat stärkste Wacht,
der Heimat stärkste Wacht.

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/10 - 14:08
Language: Italian

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
10 febbraio 2014

In questo testo si pone il solito problema del valore da dare al termine tedesco "Heimat". Ho optato per un neutro "questo paese", ritenendo che "patria" non fosse adeguato. Il concetto di "Heimat" era del resto fondamentale nel nazismo, e lo è tuttora per tutte le destre (neonaziste o meno) tedesche. Qui, invece, si dice che le più forti guardiane della "Heimat" sono le sbarre di una cella. [RV]
TEMPI AMARI

Gli alberi sono in fiore,
Fuori è giorno fatto.
Ma peso è il mio stato d'animo,
La campana batte angosciata,
La campana batte angosciata.

Oh, come sono sola.
Tempi amari
In cui io, stolta, piango.
Ma grande è la nostra pena,
La pena dell'umanità.

Stretto dietro la finestra
Della cella, verdeggia il bosco.
Ma noi siamo fantasmi
E invecchiamo ancor giovani,
Ancor giovani in prigionia.

Solo sbarre infinite
Abbiamo attorno a noi.
Ah! Le nostre deboli mani
Non posson più spezzarle,
Non posson più spezzarle.

Eppur dovranno cedere,
Come in Germania la notte.
Eppure svaniranno
Le guardiane di questo paese,
Le più forti di questo paese.

2014/2/10 - 17:15
Language: French

Version française - Ô TEMPS SAUMÂTRE – Marco Valdo M.I. – 2014
Chanson allemande – O bittre Zeit - Eva Lippold - 1936-37
Paroles et musique d'Eva Rutkowski (Lippold). Composée en prison.


Eva Rutkowski Lippold (1909-1994) était d'origines prolétariennes : 12 frères, mère blanchisseuse, père inconnu. Elle devînt sténographe, dactylographe et communiste. Son mari, Rudolf Lippold, l'abandonna vite et elle se lia à Hermann Danz, un militant actif du Secours Rouge du Parti. L'organisation fut démantelée par les nazis en 1934 ; son chef, Rudolf Claus, fut exécuté l'année suivante dans la prison berlinoise de Plötzensee ; Rudolf Danz et Eva Lippold furent condamnés à un certain nombre d'années de prison. Eva Lippold sortit de prison en 1943 pour être arrêtée à nouveau en 1944… De fait, elle passa tout le nazisme et la guerre enfermée dans une cellule, où elle écrivit beaucoup de poèmes et de chansons… Après la libération, Eva Rutkowski a été responsable du Comité des Victimes du Fascisme (ODF) à Berlin-Est. Écrivaine, elle a raconté son expérience de militant antinazi et, surtout, elle a édité un imposant dictionnaire biographique des morts de la résistance allemande, illustré de leurs photos, de leurs récits, poésies et lettres.
Ô TEMPS SAUMÂTRE

Les arbres sont en fleurs.
Dehors, il fait jour.
Et mon esprit est lourd,
Bang, la cloche sonne l'heure,
Bang, la cloche sonne l'heure.

Comme je suis si seule.
Ô temps saumâtre,
Où stupidement je pleure.
Notre peine est grande,
Grande est la peine des hommes.

Derrière les fenêtres des cellules
La forêt verdit déjà.
Et nous, nous sommes des fantômes
Et jeunes devenus vieux déjà,
Pris jeunes et vieux déjà .

Rien que le treillis sans fin
Autour de nous. Loin.
Ah ! Nos faibles mains
Ne les brisent plus,
Ne les brisent plus.

Et pourtant ! Ils doivent faire place,
Comme la nuit de l'Allemagne.
Pourtant, ce sont ceux qui ici blanchissent,
Les meilleurs garants de la patrie,
Les plus sûrs garants de la patrie.

Contributed by Marco Valdo M.I. - 2014/8/22 - 21:59
Language: Finnish

Traduzione / Translation / Traduction / Suomennos: Juha Rämö
OI, AIKAA KATKERAA

Puut on jo nupulla.
Ulkona päivä sarastaa.
Mun mieleni on matala,
»poum«, kello kumahtaa,
»poum«, kello kumahtaa.

Mä oon niin yksin.
Oi, aikaa katkeraa!
Mä kyynelissä silmin
kärsin tuskaa kalvavaa,
ihmisten tuskaa kalvavaa.

Ja kaltereitten takana
vihertää jo metsä, maa.
Me kalpeina kuin lakana
nuorina jo vanhoja,
niin nuorina jo vanhoja.

Kaltereita loputtomia
on ympärillämme.
Ei käsissämme voimia
ne joilla särkisimme,
ne joilla särkisimme.

On väistyttävä kaltereiden
kuin väistyy maamme yltä yö.
Meidän täällä kalvenneiden
on loppuun tehtävä se työ,
on loppuun tehtävä se työ.

Contributed by Juha Rämö - 2016/8/18 - 11:04Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org