Language   

بغنيلك يا وطني

Oussama Al Raḥbāni / أسامة الرحباني‎
Language: Arabic


List of versions


Related Songs

Bomba nucleare
(X Darawish)
Let Us Go
(Mary Boyoi)


Bghannilak Ya Watani
[ 2017 ]

نص/ Testo / Lyrics / Paroles / Sanat :
غدي-الرحباني / Ghadi Al Raḥbāni

موسيقى / Musica / Music / Musique / Sävel :
أسامة الرحباني / Oussama Al Raḥbāni

مطرب / Interpreti / Performed by / Interprétée par Laulavat:
Hiba Tawaji

الألبوم / Album :
Hiba Tawaji ‎– 30da البدائيا والطرائف [Al-Bada'i' waal-Tara'if] / Novità e meraviglie , scritto nel 1923 da Kahlil Gibran

Vous avez votre Liban et j'ai le mien. Vous avez votre Liban avec ses problèmes et j'ai le mien avec sa beauté.
Vous avez votre Liban avec tous ses intérêts et toutes ses ten-dances et j'ai le mien avec tous ses rêves et toutes ses attentes.
Vous avez votre Liban : contentez-vous de lui, et j'ai le mien, mais moi, je ne me contente que de l'unique et de l'absolu.
Votre Liban est un nœud politique que le temps essaie de défaire, alors que le mien, ce sont des collines qui s'échappent majestueuses et imposantes vers l'azur du ciel.
Votre Liban est un problème international ballotté par les vagues de la nuit, alors que le mien, ce sont des vallées calmes et envoûtantes : sur leurs versants vibrent les sons des cloches et les chants des rivières
Votre Liban, c'est un conflit entre quelqu'un qui vient de l'ouest et un autre du sud ; le mien est une prière qui s'envole le matin quand les bergers conduisent leurs troupeaux vers les prai-ries et qui monte le soir quand les paysans reviennent des champs et des vignobles.
Votre Liban est un gouvernement à têtes multiples, alors que le mien est une montagne noble et paisible assise entre mer et plaines, comme un poète dans l'éternité.
Votre Liban est une ruse qu'utilise le renard quand il ren-contre l'hyène et celle-ci le loup, le mien me renvoie, ô souvenirs, les chants des filles les nuits de pleine lune et ceux de leurs amies entre l'aire de battage et le pressoir.
Votre Liban est une partie d'échecs entre un chef religieux et un commandant d'armée, alors que le mien est un temple où j'entre par l'esprit lorsque mon regard se lasse du visage de cette civilisation qui marche sur des roues.
Votre Liban, c'est deux hommes : le premier paye les impôts et l'autre les perçoit. Mon Liban à moi, c'est un homme qui s'ap-puie sur son bras à l'ombre d'un cèdre, coupé de tout, sauf de Dieu et de la lumière du soleil.
Votre Liban, ce sont des ports, des postes et du commerce, alors que le mien, c'est une idée lointaine, un sentiment ardent et une parole divine que la terre chuchote à l'oreille du cosmos.
Votre Liban, ce sont des employés, des ouvriers et des direc-teurs, alors que le mien, c'est la disponibilité de la jeunesse, la détermination de l'adulte et la sagesse du vieillard.
Votre Liban, ce sont des délégations et des comités, alors que le mien, ce sont des rassemblements autour du feu les pures nuits de neige dans la majesté des tempêtes.
Votre Liban, ce sont des communautés et des partis, le mien, des enfants qui escaladent les rochers, courent le long du ruisseau et lancent leurs ballons sur les grand-places.
Votre Liban, ce sont des discours, des conférences, des dis-cussions, alors que le mien, c'est le sifflement du merle, le bruisse-ment des peupliers et des chênes et la répercussion de l'écho des flûtes dans les grottes et les cavernes.
Votre Liban est un mensonge qui se cache derrière une intelligence empruntée, une hypocrisie qui se dissimule dans un habit de tradition et de snobisme, alors que le mien est une vérité simple et nue, qui ne voit dans un bassin d'eau que le reflet de son visage tranquille et de ses traits détendus.
Votre Liban, c'est des lois et des articles sur du papier, des contrats et des actes dans des cahiers, alors que le mien, c'est une connaissance instinctive et inconsciente des mystères de la vie et un désir qui frôle, dans un état de rêve éveillé, les frontières du monde invisible.
Votre Liban est un vieillard qui se tient la barbe, les sourcils froncés et qui ne pense qu'à lui-même, alors que le mien est un jeune homme qui se dresse comme une tour, souriant comme l'au-rore, et sensible aux autres comme à lui-même.
Votre Liban se sépare tantôt de la Syrie et tantôt s'y rattache, et ruse des deux côtés pour aboutir dans l'entre-deux : le mien ni ne s'écarte ni ne s'attache ; il ne connaît ni suffisance ni sujétion.
Vous avez votre Liban à vous ; moi, j'ai le mien.

Voi avete il vostro Libano e io ho il mio. Voi avete il vostro Libano con i suoi problemi e io ho il mio con la sua bellezza.
Voi avete il vostro Libano con tutti i suoi interessi e tutte le sue tendenze e io ho il mio con tutti i suoi sogni e aspettative.
Voi avete il vostro Libano: accontentatevene, e io ho il mio, ma sono soddisfatto solo dell'unico e dell'assoluto.
Il vostro Libano è un nodo politico che il tempo cerca di sciogliere, mentre il mio sono colline che fuggono maestose e imponenti verso l'azzurro del cielo.
Il vostro Libano è un problema internazionale sballottato dalle onde della notte, mentre le mie sono valli calme e ammalianti: sulle loro pendici vibrano i suoni delle campane e i canti dei fiumi
Il vostro Libano è un conflitto tra qualcuno dell'ovest e qualcuno del sud; la mia è una preghiera che vola via la mattina quando i pastori conducono i loro greggi verso i prati e che sorge la sera quando i contadini tornano dai campi e dai vigneti.
Il vostro Libano è un governo con molte teste, mentre il mio è una montagna nobile e pacifica situata tra mare e pianura, come un poeta nell'eternità.
Il vostro Libano è uno stratagemma che la volpe usa quando incontra la iena e questa il lupo, il mio mi rimanda, oh ricordi, alle canzoni delle ragazze nelle notti di luna piena e a quelle dei loro amici tra l’aia di trebbiatura e torchio.
Il vostro Libano è una partita a scacchi tra un leader religioso e un comandante dell'esercito, mentre il mio è un tempio in cui entro attraverso lo spirito quando i miei occhi si stancano del volto di questa civiltà che cammina su ruote.
Il vostro Libano sono due uomini: il primo paga le tasse e l'altro le riscuote. Il mio Libano è un uomo che appoggia il braccio all'ombra di un cedro, distaccato da tutto tranne che da Dio e dalla luce del sole.
Il vostro Libano sono porti, poste e commercio, mentre la mia è un'idea lontana, un sentimento ardente e una parola divina che la terra sussurra all'orecchio del cosmo.
Il vostro Libano sono impiegati , operai e dirigenti, mentre il mio è la disponibilità dei giovani, la determinazione dell'adulto e la saggezza del vecchio.
Il vostro Libano sono delegazioni e comitati, mentre il mio sono raduni attorno al fuoco nelle notti di neve pura nella maestosità delle tempeste.
Il vostro Libano sono comunità e partiti, il mio è bambini che scalano le rocce, che corrono lungo il torrente e lanciano i loro palloncini nelle piazze.
Il vostro Libano sono discorsi, conferenze, discussioni, mentre il mio è il fischio dei merli, il fruscio di pioppi e querce e la ripercussione dell'eco dei flauti nelle grotte e grotte.
Il vostro Libano è una menzogna che si nasconde dietro un'intelligenza presa in prestito, un'ipocrisia che si nasconde dietro costumi di tradizione e snobismo, mentre la mia è una verità semplice e nuda, che vede in un bacino d'acqua solo il riflesso del suo viso calmo e dei lineamenti rilassati.
Il vostro Libano sono leggi e articoli su carta, contratti e atti in fascicoli, mentre il mio è conoscenza istintiva e inconscia dei misteri della vita e un desiderio che confina, in uno stato di sogno a occhi aperti, i confini del mondo invisibile.
Il vostro Libano è un vecchio che ha la barba, le sopracciglia corrugate e pensa solo a sé stesso, mentre il mio è un giovane che si erge come una torre, che sorride come l'alba e sensibile agli altri come a sé stesso.
Il vostro Libano a volte si separa dalla Siria e talvolta ci si affeziona, e gioca d’astuzia con entrambe le parti per finire nel mezzo: il mio non prende le distanze né si attacca; non conosce né la sufficienza né la soggezione.
Voi avete il vostro Libano; io ho il mio.Ai Libanesi: iI Libano ce la farà anche questa volta
[Riccardo Gullotta] 
شو اللي معلّقني فيك[1]
شو اللي مخلّيني فيك
إنتَ اللي ساكن فييّ
مش قدراني إنسيك
خوفي هاجر وروح
والبعد يزيد جروح
بيقلبي الوجع يكبر
إنت القلبك مجروح

كل العم إسألو
مين اللي بشَّعك
يا قمري العالي الحلو
بتبكي وعم إسمعك
هنيّ اللي شوّهوك
بِحِكمن هدمّوك
خيراتك كلا نهبوها راحو وتركوك
غاباتك حطب ونار
وبحورك مزبلي
انتو حكاّم العار اللي عملتو هالمهزلي
برسم على الحيطان
وطن عم بحلم فيه
بالليل بتنهد الحيطان
وايديكن تمحيه

يا وطني لي زغير
ببالي انت كبير
بدّي إبقى بأرضي إشقى تتبقى بلد الملقى
يا وطني يا ملفى الحمام

بغنيلك يا وطني تتخلص الايام
شمسك تضوي ما تنطفي ولا القمر ينام
بغنيلك يا وطني تيوسع الغمام
ونجوم السما ترفرف بالاحلام

بتمشى بين البيوت بِشوارع بيروت
حِزني ع هالمدينة يومية عم بتموت
ووجوه ولاد زغار كِبرت بالانهيار
ضحكاتن غابت راحت ضاعت بِهالمدار

وين شجر الليمون اللي مسِّيج الساحات
كان عبيرو يلفح العيون بْهوا المسويات
وين بيوت القرميد المزروعة عناقيد
طلعت محلا بنايات علب من حديد

إنتَ الفيّ مزروع برفض تبقى مذلول
بدي جبينك عالي مرفوع بْصوتي غنيّ وقول
شو عملتو بوطني إنتو يللي قتلتوه
ميّة سني تشتّي الدني ما بتخفيه اللي عملتوه
خوفي منيّ لتضّيع بِهالمدى الوسيع
وتبقى ببّالي ذكرى قبالي ضيعّنا وطنّا الغالي

يا وطني يا ملفى الحمام

بغنيلك يا وطني تتخلص الايام
شمسك تضوي ما تنطفي ولا القمر ينام
بغنيلك يا وطني تيوسع الغمام
ونجوم السما ترفرف بالأحلام

ونجوم السما ترفرف بالأحلام

إنتَ الفيّ مزروع برفض تبقى مذلول
بدي جبينك عالي مرفوع بْصوتي غنيّ وقول
شو عملتو بوطني إنتو يللي قتلتوه
ميّة سني تشتّي الدني ما بتخفيه اللي عملتوه
خوفي منيّ لتضّيع بِهالمدى الوسيع
وتبقى ببّالي ذكرى قبالي ضيعّنا وطنّا الغالي
يا وطني يا ملفى الحمام
بغنيلك يا وطني تتخلص الأيام
شمسك تضوي ما تنطفي ولا القمر ينام
بغنيلك يا وطني تيوسع الغمام
ونجوم السما ترفرف بالأحلام

بغنيلك يا وطني تتخلص الأيام
شمسك تضوي ما تنطفي ولا القمر ينام

بغنيلك يا وطني تيوسع الغمام
ونجوم السما.
ونجوم السما ترفرف بالاحلام
[1] Trascrizione / Transcription

shw ally mkhllyny fik
'int ally sakin fyy
msh qudrani 'iinsik
khufi hajar waruh
walbaed yazid juruh
biaqlibi alwaje yakbur
'iint alqalbuk majruh

kl aleami 'iis'alu
myn ally bshaek
ya qamri aleali alhuluw
btubki waem 'iismaeak
hny ally shwwhwk
bihikmn hdmmwk
khayratuk kla nahbuha rahu watarakuk
ghabatik hitb wanar
wabihurik mazbili
antu hkam alear ally emltw halmhzly
birism ealaa alhitan
watan em bihalm fih
biallayl bitanhud alhitan
waydykn tamhih

ya wataniin li zaghir
bibali 'ant kabir
bddy 'iibqaa bi'ardi 'iishqaa tatabaqaa balad almalqaa
ya wataniin ya malfaa alhamam

bighanilik ya wataniin tatakhalas al'ayam
shmsk tadwi ma tntfy wala alqamar yanam
baghnilk ya wataniin tayuasae alghamam
wanujum alsamaa tarfarif bialahlam

bitamshaa bayn albuyut bishware bayrut
hizny e halmdynt yawmiatan em btmut
wawujuh walad zughar kibrt bialainhiar
dahakatn ghabat rahat daeat bihalmdar

wayn shajar allaymun ally msiyj alssahat
kan eabiru yulfah aleuyun bhu almusawayat
wayn buyut alqarmid almazrueat eanaqid
talaeat mahallaan binayat ealib min hadid

'int alfy mazrue birafd tabqaa madhlul
bdy jubynk eali marfawe bswty ghny waqawl
shw emltw bwtny 'intw ylly qtltuh
myt suniyin tshtty alduny ma btkhfyh ally emltwh
khwfy mny ltddye bihalmda alwasie
watabaqaa bbbaly dhikraa qbaly dyeena wtnna alghali

ya wataniin ya malfaa alhamam

bighanilik ya wataniin tatakhalas al'ayam
shmsk tadwi ma tntfy wala alqamar yanam
baghnilk ya wataniin tayuasae alghamam
wanujum alsama tarfarif bial'ahlam

wanujum alsama tarfarif bial'ahlam

'int alfy mazrue birafd tabqaa madhlul
bdy jubynk eali marfawe bswty ghny waqawl
shw emltw bwtny 'intw ylly qtltuh
myt suniyin tshtty alduny ma btkhfyh ally emltwh
khwfy mny ltddye bihalmda alwasie
watabaqaa bbbaly dhikraa qbaly dyeena wtnna alghali
ya wataniin ya malfaa alhamam
bighnilik ya wataniin tatakhalas al'ayam
shmsk tadwi ma tntfy wala alqamar yanam
baghnilk ya wataniin tayuasae alghamam
wanujum alsama tarfarif bial'ahlam

bighnilik ya wataniin tatakhalas al'ayam
shmsk tadwi ma tntfy wala alqamar yanam

baghnilk ya wataniin tayuasae alghamam
wanujum alsuma.
wanujum alsamaa tarfarif bialahlam

Contributed by Riccardo Gullotta - 2020/8/7 - 14:18
Language: English

English translation / الترجمة الانكليزية / Traduzione inglese / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös: musixmatch


I SING FOR YOU, MY COUNTRY

What's keeping me here
What's making me stay here
You, in which I live
I can't forget you
Afraid of emigrating and leaving
And the distance increase the wounds
In my heart the pain grows
You whose heart is hurt

All I'm asking is
Who made you ugly
Oh beautiful and high moon
You cry and I hear you
Them who hurt you
With their rule ruined you
All your good things they looted them, they left and they abandoned you

Your forests wood and fire
And your beaches, wastelands
You are the shameful leaders who made this disaster happen

I draw on the walls
Country I am dreaming of
At night the walls sigh
And your hands erase it

Oh my small country
In my mind you are great
I want to stay in this land, work hard to make it remain the country of encounters

Oh my country oh haven of birds

I sing for you oh my country till the end of days
May your sun shine, may it not die, and may the moon not sleep

I sing for you oh my country to widen the clouds
And the stars in the sky sparkle in the dreams

I walk between the houses in Beirut's streets
Sad about this town dying every day
And the faces of the small children who grew in the ruins
Their laugh disappeared, left, got lost in this environment

Where is the orange tree which circled the squares
Its smell used to wrap the eyes in the wind
Where are the brick houses where raisins grew
Instead appeared buildings, iron boxes

You, in which there is crop, I refuse that you be humiliated
I want your forehead high up while my voice sings and says

What have you done to my country, you who killed it

A thousand years of rain will not hide what you did
I am afraid I will get lost in this large zone
And that in my mind will only remain the ancient memory, we lost our dear country

Oh my country oh haven of birds

I sing for you oh my country till the end of days
May your sun shine, may it not die, and may the moon not sleep

I sing for you oh my country to widen the clouds
And the stars in the sky sparkle in the dreams

I sing for you oh my country till the end of days
May your sun shine, may it not die, and may the moon not sleep

I sing for you oh my country to widen the clouds
And the stars in the sky
And the stars in the sky sparkle in the dreams.

Contributed by Riccardo Gullotta - 2020/8/7 - 22:20
Language: Italian

Traduzione italiana / الترجمة الإيطالية / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo GullottaCANTO PER TE, PAESE MIO

Cosa mi trattiene qui
Cosa mi sta facendo restare qui
Tu, dove vivo
Non posso dimenticarti
Paura di emigrare e partire
E la distanza accresce le ferite
Nel mio cuore il dolore lievita
Tu con il tuo cuore ferito

Tutto ciò che chiedo è
Chi ti ha reso brutto
Oh luna bella e alta
Piangi e ti sento
Quelli che ti hanno ferito
Con il loro dominio ti hanno rovinato
Tutte le tue cose buone le hanno saccheggiate, se ne sono andati e ti hanno abbandonato

Le tue foreste di legna e fuoco
E le tue spiagge, lande desolate
Siete i leader che senza vergogna avete provocato questo disastro

Disegno sui muri
Il paese che sto sognando
Di notte le pareti sospirano
E le tue mani lo cancellano

Oh mio piccolo paese
tu sei grande nella mia mente
Voglio restare in questa terra, lavorare sodo per farlo rimanere il paese degli incontri

Oh mio paese oh paradiso degli uccelli

Canto per te oh paese mio fino alla fine dei giorni
Possa il tuo sole splendere, che non muoia e che la luna non dorma

Canto per te oh paese mio per estendere le nuvole
E perché le stelle in cielo scintillino nei sogni

Cammino tra le case nelle strade di Beirut
È triste per questa città morire ogni giorno
E i volti dei bambini piccoli che sono cresciuti tra le rovine
La loro risata è scomparsa, abbandonata, si è persa in questo ambiente

Dov'è l'albero di arancio che circondava le piazze
Il suo profumo copriva gli occhi al vento
Dove sono le case di mattoni dove stagionava l'uva passa
Al loro posto sono apparsi edifici e lattine

Tu, luogo fertile, rifiuto che tu sia umiliato
Voglio che tu vada a fronte alta mentre la mia voce canta e dice

Che cosa hai fatto al mio paese, tu che l'hai ucciso

Mille anni di pioggia non riusciranno a nascondere ciò che hai fatto
Temo che mi perderò in questa vasta zona
E che nella mia mente rimarrà solo la memoria del passato, abbiamo perso il nostro caro paese

Oh paese mio oh paradiso degli uccelli

Canto per te oh paese mio fino alla fine dei giorni
Possa il tuo sole splendere, che non muoia e che la luna non dorma

Canto per te, oh paese mio, per estendere le nuvole
E perché le stelle in cielo scintillino nei sogni

Canto per te, oh paese mio, fino alla fine dei giorni
Possa il tuo sole splendere, che non muoia e che la luna non dorma

Io canto per te, oh paese mio, per estendere le nuvole
E le stelle in cielo
E perché le stelle in cielo scintillino nei sogni.

Contributed by Riccardo Gullotta - 2020/8/8 - 08:19Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org