Language   

Arborea

Dr. Drer & Crc Posse
Language: Sardinian


Related Songs

Aemmu fatigatu
(Anonymous)
Eja
(Dr. Drer & Crc Posse)
Ma che colpa abbiamo noi
(Dr. Drer & Crc Posse)


[2017]

Album : Cabudanni

Cabudanni

"Ho seguito la battaglia della comunità di Arborea (OR) che sconfigge il gigante Saras, comunità che ha avuto l'intelligenza di coinvolgere le altre comunità sarde, e capire (non tutti hanno questa maturità, ahimè) che era una storia che interessava tutta l'Isola. È una storia importante perché è la prima volta che in Sardegna un grosso tentativo di speculazione sul territorio, spacciato per grande affare alla popolazione, è stato smontato in tempo e rispedito al mittente. " Da A Rivista anarchica

Sardegna: sconfitta la Saras dei Moratti, niente trivellazioni ad Arborea
arborea
“Su comitau infòrmat totu sa populatzioni,
mannus e piticus donai atentzioni...”

Beni ca ti contu custa stòria
ca benit de sa bidda de Leonora,
su stàini acanta de sa pineta,
a mari si andat a bicicreta.
Una dii lìgiu in su giorronali
una noa meda particulari,
pròpriu a innoi, acanta de domu mia,
ma in bidda nisciunu du sciiat...
Prus deu nd'intendu e prus mi benit pensamentu,
no èstiri unu giogu custu argumentu,
“est totu trancuillu” nàrat su TG3,
a trancuillu dd'anti mortu, poni a menti a mei.

“Su comitau infòrmat totu sa populatzioni,
mannus e piticus donai atentzioni,
nc'èstiri Moratti ca tenit bidea
de circai su gas acanta de Arborea”

Mamas meris de domu, biòlogas, inginnieras,
maistus, studiantis, genti de dònnia manera,
po cumprendi mellus sa tenta furistera
notis scidas a cafetera...
Eus formau comitau e sigumenti nisciunu
est nàsciu imparau librus e rivistas
mondialis eus studiau, in cussas scientìficas
eus analizau su chi s'ant cuau.
Impari a su metanu nc'est sempri belenu,
duamilla metrus asuta de su terrenu
cun òssidu de azotu e ossìgenu tzurfurau,
no creu ca calincunu nci bollat bivi a su costau.

“Su comitau infòrmat totu sa popolatzioni,
mannus e piticus donai atentzioni,
nc'èstiri Moratti ca tenit bidea
de circai su gas acanta de Arborea”

MA A CHINI TÒRRAT A CONTU?
SI PÈNSANT CA SES TONTU.
MA A CHINI TÒRRAT A CONTU?

Sa terra conchistada a su pauli e a sa malària,
s'àcua incanalada at fatu sienda miliardària,
custu no est logu po nci aferenai s'ària,
po fai artziai sceti cussa cuota atzionària.
Nant ca nc'at essi prus traballu e economia,
dexi o doxi postus a fai sa guardiania,
custa terra tenit giai una mannu arrichesa:
lati, messarìtzia e sa naturalesa.
No, no seus disponìbilis,
su lati est cosa comestìbili,
idro-carburi e cosa sìmili,
no funt meda cumpatìbilis.

“Su comitau infòrmat totu sa popolatzioni,
mannus e piticus donai atentzioni,
cras in Casteddu manifestatzioni
asuta de s'assessorau de sa Regioni”

MA A CHINI TÒRRAT A CONTU?
TI NÀRANT CA NC'EST SCONTU.
MA A CHINI TÒRRAT A CONTU?

Sa Saras abrùxat arrefudus de su petròliu po ndi fai currenti,
ddu fait innoi in Sarrocu e a su gestori dda tòrrat a bendi.
Po custu intàscat finantziamentu ca nosu pagaus in bulleta,
trufa, imbrutamentu ma no est sceti custa sa befa.
Su bellu est ca custa energia s'Itàlia nàrat ca est arrinnovàbili
e, duncas, po sa lei bèndia po primu e a su prètziu chi bolint.
S'acabu de custu giogu càstia po nosu ita bellu efetu:
in Sardìnnia a sa currenti su trinta po centu ddi àrtziat su prètziu!

SI PÈNSANT CA SES TONTU.
MA A CHINI TÒRRAT A CONTU?
TI NÀRANT CA NC'EST SCONTU.

Contributed by adriana - 2017/11/25 - 09:12Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org