Language   

Pani e rispettu a li travagghiaturi

Orazio Strano
Language: Sicilian

List of versions[1962?]
Versi di Salvatore Bella, detto Turi (1911-1989), poeta siciliano originario di Ficarella, frazione del comune catanese di Mascali.
Musica di Orazio Strano (1904-1981), originario di Riposto, in provincia di Catania, considerato il padre dei cantastorie siciliani. Per cantare le sue storie, tutte immancabilmente illustrate, girava tutta la Sicilia benchè fosse paralitico e ridotto su una carrozzella.

Testo trovato su Cultura siciliana, il sito curato da Nicolò La Perna.

Pani e rispettu a li travagghiaturiUna lunga cantata contro i ricchi, anzi, agli arricchiti sul sudore e sul sangue dei lavoratori. “Ma oggi è finita la vita di una volta, che il lavoratore era stupido, ora vogliamo pane e rispetto per i lavoratori, e teniamo tutto scritto e niente ci scappa dalle mani; il mondo gira come una ruota e noi ci svegliamo sempre di più, e se qualcuno dorme ancora, con le sue canzoni lo risveglia Strano”...
Travagghiaturi se m'ascutati na storia vi vogghiu raccuntari
ca vi interessa a tutti, cari frati, pirchì iu vi difennu lu campari
va raccumannu si pi caritati nun mi faciti li senzi sgarrari
ca sunu cosi troppu dilicati 'nzoccu raccuntu cu lu me cantari.

Mi dissi la sant'arma di me nannu, “Non ti scurdari niputeddu miu
fuiti l'ingiustizia e di l'ingannu, fai bene sempri, adura sempri a Diu”
ed iu propriu chistu staiu fannu, cu tantu amuri e mai mi spazientiu
però lu riccu di cori tirannu non lu fa mai 'nzoccu fazzu iu.

Ormai lu canusciu cottu e crudu, sacciu macari quantu grammi pisa
si fingi ca è gentili giustu e puru, in ogni cosa pi la so difisa
ma lu so cori è assai niuru e duru 'nfacci di cu si vagna la cammisa
cu l'amici va fannu lu cungiuru, schiticchi e banchittati a grandi spisa.

Pisci, sasizza, capretti e puddami, li puri pasti sicchi e panittuni
nveci lu puvireddu 'nsacca fami e va cadennu 'nda li gnuni gnuni
pirchì non mangia autru ca fugliami e certi jorna la passa dijuni
ah che vitazza, che vitazza 'mfami, u servu guarda e mangia lu patruni.

Mangiunu i ricchi zoccu ci piaci, li puvireddi mancu avemu favi
e di chiù ancora st'omini rapaci ni vulissiru fari di iddi schiavi
su tradituri, su genti fallaci e vannu pridicannu ca su bravi
lu falsu agiri so nun nu piaci, comu non piaciu a li nostri avi.

Li nostri avi foru maltrattati di sti tiranni e maliditti genti
guduti morti di fami e frustati tinevanu li poviri pi nenti
facevanu daveru pietati pur’a li petri, miseri ‘nuccenti
ma li riccuni, cori vili e ngrati, davunu corpi a malidittamenti.

Nunca fratuzzu miu, lu stai sintennu, chisti su discinnenti di chiddi tali
ammatula ca tu ci vai chiancennu ti stricunu chiù peggiu di lu sali
e si macari ca stai murennu nun sannu fari autru ca mali
li so minzogni non iri cridennu s'annunca non tu levanu u vistali.

Lu riccu tanti cosi ni prumetti e po’ alla fini na mustra li denti
perciò babbu chi si tu chi n'aspetti di sti firoci e niuri sirpenti
Si teni fidi d'iddi 'nte sacchetti, finu ca campi nun ti trovi nenti
ma siddu cridi a mia ci rifletti, trovi travagghiu e pani jornalmenti.

Guarditi comu si tuttu strazzatu, cu centu pezzi davanti e dareri
'nfacci mi pari un mortu svurricatu, ma tu si vivu e chinu di pinzeri
guadagni certu, pirchì un'ha mangiatu e mancu li to figghi e to mugghieri
guarda lu riccu comu sta abbuffatu, mangiannu pranzi di centu maneri.

Teni in cantina lu lardu salatu e sta appizzatu di cosi pajani
saimi, ogghiu, furmaggiu 'mpustatu, vinelli curi nda lettu annunciati
lu cocu cu l'orariu assignatu, ti dici oggi chi mangia dumani
lu servu ci sta sempri misu a latu ma jè trattatu peggiu di li cani.

Teni na casa granni e ammubiliata, ca sa ci trasi na resti 'ncantatu
si vidi la so tavula cunzata a lu guardari ti tiri lu sciatu
tutti li jorna si fa la scialata, lu riccu panza granni e cori ingratu
pi iddu nunn'esisti malannata, comu lu porcu ca veni addrivatu.

E tu chi teni dintra lo to casa li guadagli che jetti di pitittu
quannu mi nesci li piatti a rasa e pi secunnu u pani duru e schittu
lu riccu che ti dici 'nterra vasa, ca chistu l'hai santu e binidittu
invece assai sbagliata la so frasa pirchì di iddu ci avemu chiù dirittu.

Diritti d’ogni cosa pirchì nui travagghiamu lu pani di dutturi
mentri iddu lu travagghia sempri sfui ca lu divertimentu ci ava amuri
perciò cu c'havi chiù dirittu cui, nuatri ca spinnemu tantu onuri
d'un pani ni facemu sempri dui e lu mulinu macina tutt'uri.

Ca siddu lu mulinu non macina tuttu si ferma in terra in celu e mari
quantu vali tanticchia di farina ca fa tuttu lu munnu circulari
siddu lu cuntadinu nun simina chiù lu mulinu non po macinari
perciò un faciti chiddu ca si frina, lu riccu si duvissi addinunziari.

Non è pe’ niente affattu arrispittatu l'omu travagghiaturi di sti genti
e ni vena lu spissu maltrattatu di sta razza caina e dilinguenti
[???] di fami friddu e mali internamenti
lu male cuntagiusu è assai avanzatu pirchi l'omu non ci avi chiù alimenti.

Pirchì li nostri figghi su sucati, pirchì nun ci hannu mai ‘nzoccu anna aviri
pirchì li figghi so sunu 'mbrucchiati ca mancianu cu centu piaciri
cicculattini dulci a pacchittati mentri li nostri jettunu suspiri
o specialmenti quannu su malati n'avennu mezzi c’attocca muriri.

Lu riccu menta avanti la vittura e va currennu malidittamenti
va girannu lu munnu tempu n'ura circannisi li beddi gudimenti
si spenni sordi assai non si ni cura basta ca trova fimmini eccillenti
ma si fallisci e si trova in malura si spara pi non vidiri chiù nenti.

Lu puvireddu quannu a fari strata a lu sceccu ci metti lu vadduni
e parti cu tri ura 'n matinata supra lu sceccu comu un passuluni,
quannu s'annoia si fa na cantata pirchì lu spassu so su li canzuni
ma soffri spissu di la malannata pirchì l'ha suttamisu lu patruni.

Perciò viditi la gran diffirenza ca passa di lu riccu o puvireddu
nui ni pigghiamu lu pani a cridenza e iddi i sordi li teni ammucciuni
pi li capricci li sordi non pensa ma cu nuatri affila lu cuteddu
lu riccu d'accussì ni ricumpensa, dannini un corpo a testa di marteddu.

La puviredda quannu figgli addratta s'addibulisci di corpu e di menti,
a pani schittu lu corpu s'adatta mentri la panza ci duna turmenti
certi jurnata è peggiu di na jatta, ca sciauru di carni e pisci senti
ma di la fami la mischina scatta e l'addrevi s'ammala e campa a stenti.

La donna ricca quannu è incinta appena veni trattata cu li gialli guanti
e si ci manca tanticchia di lena subbutu c’è lu medicu curanti
ci dici ca mangiari pi la cena pi scansari li cibi chiù pisanti
e a novi misi pari na balena pirchì li curi sona stati tanti.

Perciò viditi quantu cosi storti fatti di l'omu contro a n'autru omu
disparità macari nta la morti ca di vidirlu nun lu sacciu comu
e tu fissa ti cunorti cridennu ca lu riccu è un galantomu
t'ha chiusu sempri e ti chiudi li porti comu bastardu ca nun porti nomu.

Poviru frati miu, tu non mi senti forsi pirchì ti paru na furmica
mentri a lu riccu ci stai sull'attenti dicenneci voscenza benedica
cu la coppula 'nmanu ti cimenti ma più ti 'ncali e chiù ti si nimica
sunu sbagliati li to sentimenti, sceccu cu n'autru sceccu si vo strica.

Riccu cu n'autru riccu si cunsiglia e tutti dui fannu n'allianza
pi mettiri a lu populu la briglia e non lassari la so antica usanza
ma di la massa c'è cu s'arrisbiglia e manu a manu jetta la gnuranza
diventunu liuni li cuniglia e vanu avanti versu la speranza.

Poviru tu, cunsigliati cu mia, ca non ti pozzu, frati, chiù ingannari
pirchì sugnu chiù poviru di tia e cercu di putiriti aiutari
'Nveci la massa di la signuria t'alludi scegghi, inganna cu ddu fari
ti parla sempri di Cristu e Maria facennuti lu pani addisiari.

Ma Diu chi scrissi 'nde Cumannamenti, dati a mangiari a poveri e affamati
iuncennu puri l'Onnipotenti di dari vinu e acqua all'assitati
ma di sti cosi nun videmu nenti li cumanni di Diu su trascurati
perciò cu li po cridiri sti genti se sunu farsi ca Divinitati.

Forsi nuialtri a Cristu l'aduramu, senza essiri falsi e malfatturi
forsi lu nostru prossimu aiutamu cu tanta carità, cu tant'amuri
li cumanni di Diu forsi osservamu suffrennu cu pazienza tutti l'uri
e quannu un jornu ni c'appresintamu nun ni canciamu in faccia di culuri.

Ma iddi ca si vannu a prisintari cu ddi piccati in faccia o Patreternu
Micheli lestu si metti a pisare cu la vulanza so di giustu pernu
un diavulu pi pisu fa assittari, dicennici vi pisu e poi vi cernu
cu ddi piccati nun li po pirdunari e li manna a brusciari 'nda l'Infernu.

Pirchì giustizia ci sta un libru misu apertu ca lu legge lu Signuri
ca duna la cunnanna ed è precisu, lu nostru summu Diu Patri d'Amuri
Chiddi sanu ca vannu in Paradisu, ca di li fatti so sunu sicuri
comu ci ponu iri cu ddu pisu ddi piccati fatti e d'imposturi.

Semu in passaggiu nta sta brutta terra, poviri e ricchi muremu tutt'uri
perciò pirchi cu nui tutta sta scera ca ni mittiti in cori lu rancuri?
La nostra menti quasi quasi spera e siddu spera su peni e duluri
livatila cu nui tutta sta guerra, pani e rispettu a li travvaghiaturi!

Terminau la vita di na vota, ca lu travagliaturi era babbanu
ora tinemu tuttu scritto a nota e nenti scappa di li nostri manu
lu munnu va girannu comu rota e nui chiù ni svigliamu a manu a manu
ma si qualcunu dormi qualchi vota cu li canzuni lu risvigghia Stranu
ma si qualcunu dormi qualchi vota cu li canzuni lu risvigghia Stranu.

Contributed by Bernart Bartleby - 2016/5/28 - 21:52Language: Italian

Traduzione italiana di Rosso Corallo, da YouTube (in quattro parti), con alcuni limitati interventi di Bernart Bartleby.
PANE E RISPETTO PER I LAVORATORI

Lavoratori, se mi ascoltate una storia vi voglio raccontare
Che vi interessa a tutti, cari fratelli, perché io difendo le vostre vite
Vi raccomando, per carità, non fatemi perdere il filo
Perché sono cose importanti che vi dico con il mio cantare.

Mi diceva la santa anima di mio nonno, “Non dimenticare nipote mio
Stai lontano dalle ingiustizie e degli inganni, fai sempre il bene e adora Dio”
Ed io proprio questo sto facendo, con tanto amore e senza perdere la pazienza
però il ricco dal cuore tiranno non fa mai quello che faccio io.

Io lo conosco cotto e crudo ,so pure quanti grammi pesa
i finge gentile, onesto e puro, qualunque cosa fa in propria difesa
ma il suo cuore e assai nero e duro davanti a chi ha la camicia bagnata (di sudore)
con gli amici fa comunella, scampagnate, banchetti e gran divertimenti

Pesce, salsicce, capretti e pollami, liquori, paste secche e panettoni
invece il poveraccio insacca fame e va cadendo agli angoli delle strade
perchè non mangia altro che fogliame e certi giorni li passa a digiuno
Ah che vitaccia, che vitaccia infame, il servo sta a guardare e il padrone mangiare!

Mangiano i ricchi quello che gli piace, noi poveracci manco le fave abbiamo
e di più, ancora questi uomini rapaci ci vorrebbero fare loro schiavi.
Sono traditori, è gente falsa e vanno predicando che son bravi
il loro falso agire no, non mi piace, come non piaceva ai nostri avi.

I nostri avi sono stati maltrattati da quei tiranni e maledetta gente
inchiodati, morti di fame e frustati venivano i poveri per nessun motivo
facevano veramente pietà anche alle pietre, poveri miseri innocenti
ma i ricconi, cuori vili e ingrati, davano bastonate maledettamente.

Allora fratello mio mi stai ascoltando? Questi di oggi sono discendenti di quei tali!
E' inutile che tu gli piangi dietro, ti sminuzzano come il sale
anche se ti vedono morire non sanno fare altro che male
alle loro menzogne non credere altrimenti non te le levi le corna dal capo.

Il ricco tante cose ci promette e poi alla fine ci mostra i denti
perciò, fesso, che speri e che aspetti da questi feroci e neri serpenti?
Se dai loro fiducia, nelle tasche fino che campi non ci trovi niente
ma se credi in me e ci rifletti trovi lavoro e pane tutti i giorni.

Guardati come sei tutto stracciato, con cento toppe davanti e dietro!
In viso sempri un morto dissotterato ma tu sei vivo e pieno di pensieri!
Sbadigli? Certo, perchè non hai mangiato, e nemmeno i tuoi figli e tua moglie!
Guarda invece al ricco come si abbuffa mangiando pranzi di cento portate.

Tiene in cantina il lardo salato, salsicce di grosse vaiane (?)
strutto, olio, formaggio impastato vini e liquori nelle damigiane.
Il cuoco che all’ora prevista gli dice oggi cosa mangia domani
il servo gli sta accanto ma viene trattato peggio di un cane.

Tiene una casa grande e ben arredata che se ci entri ne resti incantato
se vedi la sua tavola imbandita solo a guardare ti manca il respiro
tutti i giorni fa festa il ricco, pancia grande e cuore ingrato
per lui non esiste un annata cattiva, come il maiale che viene allevato.

E tu, che tieni dentro la tua casa? Gli sbadigli che hai per la fame!
Il fondo del piatto di minestra e per secondo pane duro e senza nulla
E il ricco che ti dice? Di baciare la terra che ciò che hai è santo e benedetto
invece è assai sbagliata la sua frase perchè più di lui noi abbiamo diritto!

Diritto in ogni cosa, perchè noi lavoriamo il pane con sudore
mentre lui il lavoro lo allontana che pensa solo a divertirsi!
Perciò chi ha più diritto, chi? Noialtri, che spendiamo tanto onore
e di un pane ne facciamo sempre due e il mulino macina tutte le ore.

Che se il mulino non macina tutto si ferma in terra in cielo e in mare
quanto vale un poco di farina che fa tutto il mondo girare?
Se il contadino non semina il mulino non ha niente da macinare,
perciò davanti a chi si svena il ricco si dovrebbe inginocchiare!

Non è per niente affatto rispettato l'uomo che lavora per questa gente
ne viene sempre e spesso maltrattato da questa razza caina e incosciente
viene ridotto in uno stato di fame, di freddo, e male nell'animo
un male contagioso che avanza perchè l'uomo non ha più di che vivere.

Perchè i nostri figli sono magri, perchè non hanno neanche il necessario
Perchè i figli loro sono grassi mangiano tutto quello che pare loro
cioccolattini e dolci a pacchetti mentre i nostri muoiono di fame
poi specialmente quando son malati non avendo risorse gli tocca morire!

Il ricco mette in moto la vettura e va correndo maledettamente
girando il mondo tempo un'ora cercando i migliori godimenti
se spende soldi assai, non se ne cura, gli basta trovare femmine eccellenti.
Ma se fallisce e si trova in malora, si spara per non vedere più niente.

Il poveraccio quando deve fare strada all'asino mette il basto
e parte di buon mattino sopra l'asino che sembra un fico secco
quando si annoia si fa una cantata perchè il suo unico piacere son le canzoni
ma spesso soffre per la cattiva annata perchè sottomesso dal padrone.

Perciò vedete la gran differenza che passa tra il ricco e il poveraccio?
Noi compriamo il pane a credito e lui i soldi li tiene a mazzette
per i suoi capricci ai soldi non pensa ma con noialtri affila il coltello
il ricco così ci ricompensa battendoci in testa colpi di martello!

La poverella quando i figli allatta si indebolisce il corpo e la mente
a pane senza nulla si adatta mentre la pancia le dà i tormenti
certe giornate è peggio di una gatta che odore di carne e pesce sente
ma dalla fame la meschina soffre e il neonato si ammala e campa a stenti!

Invece la donna ricca quando è incinta appena viene trattata con i guanti gialli
e se gli mancano un poco le forze subito c'è il medico curante
che le dice cosa mangiare per la cena per evitare i cibi più pesanti
ai nove mesi sembra una balena perchè le cure per lei sono state tante!

Perciò vedete quante cose storte fatte dall'uomo contro un altro uomo
disparità anche nella morte che a spiegarvelo non saprei come...
E tu, povero fesso, ti consoli credendo che il ricco è un galantuomo
ti ha chiuso sempre e ti chiude le porte come un bastardo che non porta nome.

Povero fratello mio, tu non mi senti forse perchè ti sembro una formica
invece davanti al ricco stai sull'attenti dicendogli, “Sua eccellenza benedica"
Con la coppola in mano ti ci metti ma più ti inchini e più si vendica
sono sbagliati i tuoi sentimenti l'asino con un altro asino si strofina!

Un ricco con un altro ricco si consiglia e tutti e due fanno alleanza
per mettere al popolo le redini e non abbandonare la sua antica usanza
ma dalla massa c'è chi si sveglia e a poco a poco butta l'ignoranza
diventano leoni i conigli e vanno avanti verso la speranza!

Povero, tu consigliati con me che non ti posso fratello ingannare
perchè sono più povero di te e cerco di poterti aiutar
invece la massa della signoria ti illude e ti inganna col suo fare
ti parla sempre di Cristo e Maria facendoti il pane desiderare.

Ma Dio cosa ha scritto nei comandamenti? Dai da mangiare a poveri ed affamati
aggiungendo ancora il grande "Onnipotente" di dare vino e acqua agli assetati
Ma di queste cose non si vede niente, i comandamenti di Dio son trascurati
perciò chi può credere a questa gente se sono falsi con la Divinità!

Forse noi a Cristo lo adoriamo senza essere falsi e malfattori
forse il nostro prossimo aiutiamo con tanta carità e tanto amore.
Il comando di Dio forse osserviamo soffrendo con pazienza tutte le ore
e quando davanti a lui ci presentiamo non arrossiamo in faccia (dalla vergogna).

Ma loro che si vanno a presentare con quei peccati davanti al Padre Eterno
Michele lesto si mette a pesare con la bilancia sua di giusto perno
un diavolo per peso fa sedere dicendo: - Vi peso e poi vi separo -
con quei peccati non può perdonare e li manda a bruciare nell'inferno!

Perchè della giustizia ci sta un libro messo aperto, che lo legge il Signore
che da la condanna ed è preciso, il Nostro Sommo Dio Padre d'amore!
Loro pensano di andare in Paradiso che dei fatti loro son sicuri
come ci possono andare con quel peso dei peccati e delle male fatte?

Siamo di passaggio in questa Terra, poveri e ricchi moriamo tutte le ore
perciò perchè con noi tutto ‘sto litigio che ci mettete nel cuore tanto rancore ?
La nostra mente quasi quasi non ragiona e se non ragiona sono pene e dolori
Smettetela con tutta questa guerra contro di noi: pane e rispetto per il lavoratori!!!

E' finita la vita di una volta che il lavoratore era stupido
ora teniamo tutto scritto a nota e niente scappa dalle nostre mani
il mondo va girando come ruota e noi più ci svegliamo mano a mano
ma se qualcuno dorme qualche volta con le sue canzoni lo risveglia Strano
e se qualcuno dorme qualche volta con le sue canzoni lo risveglia Strano.

Contributed by Bernart Bartleby - 2016/5/29 - 14:31Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org