Language   

Fuadach nan Gàidheal

Henry Whyte, aka Fionn
Language: GaelicGur e mise tha tùrsach,
A' caoidh cor na dùthcha,
'S nan seann daoine cùiseil
Bha cliùiteach is treun;
Rinn uachdarain am fuadach
Gu fada null thar chuantan,
Am fearann ga thoirt bhuapa
'S thoirt suas dha na fèidh.

'S e sud a' chulaidh-nàire,
Bhith faicinn dhaoine làidir
Gam fuadach thar sàile
Mar bhàrrlach gun fheum.
'S am fonn a bha àlainn
Chaidh chur fo chaoraich bhàna;
Tha feanntagach 's a' ghàradh,
'S an làrach fo fheur.

Far an robh mòran dhaoine
Le 'm mnathan is le'n teaghlaich,
Chan eil ach caoraich-mhaola
Ri fhaotainn 'n an àit';
Chan fhaicear air a' bhuailidh
A' bhanarach le buaraich
No idir an crodh guaillfhionn
'S am buachaile bàn.

Tha 'n uiseag anns na speuran
A' seinn a luinneig ghleusda,
'S gun neach a tha ga h-èisteachd,
Nuair dh'èireas i àrd.
Cha till, cha till na daoine,
Bha cridheil agus aoigheil,
Mar mholl air latha gaoithe,
Chaidh 'n sgaoileadh gu bràth.


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org