Language   

Hälsning från Nicaragua

Björn Afzelius
Language: Swedish

List of versions


Related Songs

Vilka är det som stjäl?
(Kjell Höglund)
Vi lever ännu
(Björn Afzelius)
Jag har en dröm om en värld utan krig
(Baden-Baden)


[1978]
Testo e musica di Björn Afzelius
Text och musik: Björn Afzelius
Lyrics and music by Björn Afzelius
Paroles et musique: Björn Afzelius
Sanat ja sävel: Björn Afzelius
Da/From: "Från flykt till kamp" ["Dall'esilio alla lotta"/From exile to fight"]

Björn Afzelius.
Björn Afzelius.
Kära vänner kolleger,
jag sänder er hälsningar ifrån ett folk
på andra sidan Atlanten,
emellan två kontinenter.

Ett folk som äntligen rest sej ur askan
av hundratals år av förnedring.
Ett folk som bär på ett hopp och en dröm
om att själva få skapa sin framtid.
Jag hälsar er från Nicaragua,
jag hälsar er från Nicaragua.

Kära vänner poeter som diktar
om välfärdssamhällets problem,
om överflödet som plåga,
om leden och tillvarons tomhet.

Här ser jag skalder som sträcker ut handen
i hopp om ett ark och en penna,
som skriver dikter till livet på murar
där kulhålen ännu är varma.
Dikter om kärlek och glädje,
och en framtid för Nicaragua.

Kära vänner skribenter,
som ropar på frihet och demokrati,
jag hälsar er ifrån Wall Street,
där krigen ger pengar på börsen.

Jag hälsar er ifrån Brooklyn där friheten
är att få dö i en rännsten.
Jag hälsar er från Miami, där demokrati
är att alla bär våpen.
Jag hälsar er från Nicaragua,
jag hälsar er från Nicaragua.

Internationalister, jag ser att ni finns
och jag ser det ni gör.
Jag ser hur mycket ni offrar,
jag ser det ansvar ni känner.

Jag ser att ni ser på världen som en
och att allt det som sker hänger samman.
Jag ser er som mina systrar och bröder,
jag ser er som luften jag andas.
Ni är det framtida ljuset,
ni är dom enda vi har.
Och ni är det framtida livet,
och ni är historiens barn.
Så jag hälsar från Nicaragua,
jag hälsar er från Nicaragua.

Contributed by Riccardo Venturi - 2005/11/18 - 01:24
Language: Italian

Versione italiana di Riccardo Venturi
18 novembre 2005
SALUTI DAL NICARAGUA

Cari amici e colleghi,
vi saluto da un paese e da un popolo
dall’altra parte dell’Atlantico,
in mezzo a due continenti.

Un paese finalmente risorto dalle ceneri
di secoli di oppressione.
Un popolo che porta una speranza e il sogno
di potere da soli creare il proprio avvenire.
Vi saluto dal Nicaragua,
vi saluto dal Nicaragua.

Cari amici poeti, che poetate
sui problemi della società del benessere,
sulla piaga del superfluo,
sulle pene e sulla vuotezza del presente,

Qui vedo poeti che tendono le mani
sperando di ricevere un foglio e una penna,
che scrivono poesie alla vita su dei muri
dove i fori dei proiettili sono ancora caldi.
Poesie d’amore e d’allegria,
e sul futuro del Nicaragua.

Cari amici scrittori,
che gridate alla libertà e alla democrazia,
vi saluto da Wall Street
dove le guerre fanno salire la borsa.

Vi saluto da Brooklyn, dove la libertà
è morire in un rigagnolo del marciapiede.
Vi saluto da Miami, dove la democrazia
è essere tutti quanti armati.
Vi saluto dal Nicaragua,
vi saluto dal Nicaragua.

Internazionalisti, vedo che ci siete,
e vedo quello che fate.
Vedo quanto vi sacrificate,
vedo che sapete quel che c’è da fare.

Vedo che per voi il mondo è uno solo
e che tutto ciò che accade è interdipendente.
Per me siete fratelli e sorelle,
per me siete come l’aria che respiro.
Voi siete la luce del futuro,
voi siete gli unici che abbiamo.
Voi siete la vita futura,
voi siete i figli della storia.
E allora vi saluto dal Nicaragua,
vi saluto dal Nicaragua.

2005/11/18 - 17:15
Language: English

English Version / Versione inglese / Version anglaise / Engelsk översättning / Englanninkielinen versio: Ceil Herman

Björn Afzelius wrote the following notes in his 95 Sånger (95 Songs) book:

"Allting är relativt här i världen. Det kan vara bra at komma ihåg innan man gnäller nästa gång. Först sedan jag sett misären i Managua började jag bli tacksam över att jag vara född i Sverige."

"Everything is relative here in the world. It can be good to remember before one whines next time. Only after I have seen the misery in Managua I began to be grateful that I was born in Sweden." [Ceil Herman]
GREETINGS FROM NICARAGUA

Dear colleague friends,
I send you greetings from a people
on the other side of the Atlantic,
between two continents.

A people who finally lifted themselves out of the ashes
of hundreds of years of humiliation.
A people who carry a hope and a dream
that they themselves may create their future.
I greet you from Nicaragua,
I greet you from Nicaragua.

Dear poet friends who write
of the welfare state's problems,
of excessiveness as a burden,
of boredom and life's emptiness.

Here I see poets who stretch out hands
in hope of a sheet of paper and a pen,
who write songs of life on thick walls
where the bullet holes are still warm.
Poems of love and happiness,
and a future for Nicaragua.

Dear writer friends,
who shout about freedom and democracy,
I greet you from Wall Street,
where the war gives money to the stock exchange.

I greet you from Brooklyn where freedom
is to die in a gutter.
I greet you from Miami where democracy
is that everyone carries weapons.
I greet you from Nicaragua,
I greet you from Nicaragua.

Internationalists, I see that you exist
and I see what you do.
I see how much you sacrifice,
I see the responsibility you feel.

I see that you look at the world as one
and that everything that happens is connected.
I see you as my sisters and brothers,
I see you like the air I breathe.
You are the future light,
you are all we have.
And you are the future of life,
and you are the children of history.
So I am greeting from Nicaragua,
I greet you from Nicaragua.

Contributed by Ceil Herman - 2018/10/10 - 17:08
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
TERVEINEN NICARAGUASTA

Hyvät ystävät ammattitoverit,
lähetän teille terveisiä kansalta
toiselta puolen Atlanttia,
kahden maanosan välistä.

Kansalta, joka viimein on noussut tuhkasta
satojen vuosien nöyryytyksen jälkeen.
Kansalta, joka toivoo ja unelmoi,
että se saa itse rakentaa tulevaisuutensa.
Lähetän teille terveisiä Nicaraguasta,
lähetän teille terveisiä Nicaraguasta.

Hyvät ystävät runoilijat, jotka runoilette
hyvinvointiyhteiskunnan ongelmista,
yltäkylläisyyden tuskasta,
suunnasta ja olemassaolon tyhjyydestä.

Täällä minä näen runoilijoita, jotka ojentavat kätensä
toivoen saavansa palan paperia ja kynän,
jotka kirjoittavat runoja elämästä muureihin,
joiden luodinreiät ovat vielä lämpimiä.
Runoja rakkaudesta ja ilosta
ja Nicaraguan tulevaisuudesta.

Hyvät ystävät kynäilijät,
jotka pauhaatte vapaudesta ja demokratiasta,
lähetän teille terveisiä Wall Streetiltä,
missä sodat tuovat pörssikeinottelijoille rahaa.

Lähetän teille terveisiä Brooklynistä, missä vapaus
on sitä, että saa kuolla katuojaan.
Lähetän teille terveisiä Miamista, missä demokratia
on sitä, että kaikki kantavat asetta.
Lähetän teille terveisiä Nicaraguasta,
lähetän teille terveisiä Nicaraguasta.

Kansainvälisyysaatteen kannattajat, näen, että teitä on
ja näen, mitä te teette.
Näen, kuinka paljon te uhraatte,
näen vastuun, jota te kannatte.

Näen, että te näette maailman yhtenä,
ja että mikään, mikä tapahtuu, ei ole irrallista.
Näen teidät sisarinani ja veljinäni,
näen teidät ilmana, jota hengitän.
Te olette tulevaisuuden valo,
te olette kaikki, mitä meillä on.
Ja te olette tulevaisuuden elämä,
ja te olette historian lapset.
Terveisiä siis Nicaraguasta,
lähetän teille terveisiä Nicaraguasta.

Contributed by Juha Rämö - 2018/10/11 - 11:32Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org